Rejestracja i ewidencja wniosków (spraw) roszczeniowych i odszkodowawczych

W odpowiedzi na potrzeby klientów Globema wprowadziła do oferty prostą wersję Modułu do zarządzania służebnością przesyłu. Na przestrzeni lat zakres funkcjonalny narzędzia ewoluował, aż do osiągnięcia obecnej formy. Dziś oferowany produkt zaspokaja potrzeby firm z branży sieciowej w zakresie wszechstronnego zarządzania nieruchomościami zlokalizowanymi w pasach przebiegu sieci.

Dotychczas rozwiązanie zostało zaimplementowane w:

 • MPEC Kraków
 • LPEC Lublin
 • MPEC Białystok
 • PGE Dystrybucja Łódź
 • PERN
 • WPEC Legnica
 • Veolia Energia Łódź i Poznań

Główne zadania wspierane przez aplikację:

 Obsługa kosztów

 • rejestracja zobowiązań i należności związanych ze sprawą
 • rejestracja kosztów związanych z prowadzoną sprawą (taksy notarialne, wynagrodzenia rzeczoznawców, opłaty sądowe itd.)
 • rejestracja wysokości odszkodowań oraz zasad i terminów płatności
 • rejestracja kwot roszczeń z tytułu służebności przesyłu
 • szacowanie wartości ustanowienia służebności, na podstawie wprowadzonych średnich cen 1m2 służebności na danym obszarze

 Obsługa cyklu życia sprawy

 • zarządzanie statusami wniosków (spraw) roszczeniowych i odszkodowawczych
 • łączenie sprawy z nieruchomością i/lub obiektem sieciowym, umożliwiające lokalizację na mapie obszaru, którego dotyczy dana sprawa
 • rejestrowanie roszczeń wynikających z wniosku
 • rejestrowanie osób powiązanych ze sprawą (wnioskodawcy, pełnomocnicy) i poszczególnymi zdarzeniami (rzeczoznawca majątkowy, notariusz)
 • możliwość dołączenia zeskanowanych dokumentów do zdarzeń w ramach sprawy
 • rejestr dokumentacji związanej z obsługą danej sprawy, pozwalający na rejestrację dowolnych zdarzeń i powiązanych z nimi dokumentów, np. umów, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, aktów notarialnych
 • możliwość wyeksportowania kompletu informacji o sprawie (format XLSX) wraz z załącznikami

 Obsługa służebności

 • możliwość rejestracji szczegółowych informacji o powiązanych prawach służebności gruntowych, w tym służebności przesyłu
 • automatyczne wyszukiwanie obiektów sieciowych (odcinki sieci, komory, stacje, słupy, odcinki linii, złącza), położonych w granicach danej nieruchomości.
 • wsparcie dla automatycznego wyznaczania pasów technologicznych wokół obiektów sieciowych – wskazywanie dokładnej lokalizacji przestrzennej i obliczanie powierzchni
 • hurtowe wyznaczanie pasów technologicznych na wskazanym obszarze pozwalające oszacować sumaryczną powierzchnię i przybliżone koszty ustanawiania tytułów
 • rejestracja statusu nieruchomości zależnie od uregulowania służebności przesyłu, z możliwością ich odmiennej wizualizacji na mapie i filtrowania na liście nieruchomości
 • wyznaczanie listy działek o nieuregulowanej służebności, na których zlokalizowane są obiekty sieciowe objęte modernizacją lub obiekty planowanej sieci

Zarządzanie służebnością przesyłu – case study

Nasze rozwiązania dla branż sieciowych

pni

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

lni

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

333342352352523

Network Viewer

GE Smallworld GIS

google

Google GEO

mobile_google

Google GEO Mobile

mdc

Mobile Data Collector

ffa

Zarządzanie pracą w terenie

dh

EC.GIS – zarządzanie zasobami ciepłowniczymi

gas

Smallworld Gas Distribution Office

gas_d

Smallworld Global Transmission Office

energy

Smallworld Electric Office

9994757483788

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

elgrid

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4res

4RES – prognozowanie produkcji z OZE

m

MGrid – zarządzanie mikrosieciami

iskol2

iSKOL – monitorowanie sieci WN

pof

GE PowerOn Advantage

444657689

Zarządzanie służebnością przesyłu

22331423525

Zarządzanie siecią alarmową