Rozwój systemu GIS i nowoczesne zarządzanie majątkiem sieciowym w przedsiębiorstwie ciepłowniczym

Poznaj historię wykorzystania EC.GIS w przedsiębiorstwie Enea Ciepło, w którym system już od 20 lat wspiera zarządzanie siecią ciepłowniczą, prace w terenie i wiele więcej.

O projekcie

Miejski system ciepłowniczy pokrywa około 80% potrzeb cieplnych miasta Białegostoku i niektóre obiekty w gminie Juchnowiec Kościelny (Kleosin).

Według stanu na 1.01.2022, w skład sieci ciepłowniczej należącej do Enea Ciepło Spółka z o.o. wchodzi 280,15 km wysokoparametrowych wodnych sieci ciepłowniczych, 15,15 km sieci parowych, 2065 węzłów cieplnych wodnych oraz 5 węzłów parowych. Systematycznie wzrasta długość sieci wykonanej w technologii preizolowanej i na początku 2022 r. wynosiła ona 164,985 km. W 2021 roku spółka dostarczyła 3 962 TJ ciepła do budynków mieszkalnych oraz użytkowych o łącznej powierzchni 8 796 tys. m2 i kubaturze 41 901 tys. m3.

Ciepło na potrzeby systemu ciepłowniczego w Białymstoku wytwarzane jest w trzech głównych źródłach ciepła:

 • Elektrociepłowni Białystok
 • Ciepłowni Zachód
 • ZUOK (Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych)
 • Uzupełniająco – w źródłach rezerwowych.

Spis treści:

Branża: Ciepłownictwo
Kraj: Polska
Rozwiązanie: EC.GIS, GeoGrid, FME
Kategoria: Zarządzanie Majątkiem Sieciowym

Enea Ciepło Spółka z o.o. w Białymstoku (dawniej MPEC Białystok). Część grupy ENEA, polskiego przedsiębiorstwa branży energetycznej, działającego w pełnym łańcuchu wartości rynku energetycznego: wydobycia węgla kamiennego, wytwarzania, dystrybucji i handlu energią elektryczną. Enea Ciepło, do roku 2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku (MPEC), prowadzi działalność w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży ciepła.

Wyzwanie

Na początku lat dwutysięcznych w MPEC Białystok powstała potrzeba wprowadzenia nowoczesnego podejścia do zarządzania majątkiem sieciowym, bazującego na rzetelnej wiedzy o infrastrukturze sieciowej oraz zachodzących na niej zdarzeniach.

W 2002 roku spółka podjęła decyzję o wprowadzeniu systemu GIS dla branży ciepłowniczej, dzięki któremu możliwe będzie podniesienie jakości i szybkości dostępu do informacji o sieci, prowadzenie analiz sieciowych, lepsze dobieranie parametrów grzewczych, szybsza obsługa awarii i w końcu obniżenie kosztów utrzymania sieci.

Rozwiązanie

Inicjalne wdrożenie (2003)

Po zebraniu wiedzy i doświadczeń o istniejących i wdrażanych systemach ewidencji i zarządzania infrastrukturą sieciową oraz sformułowaniu wymagań funkcjonalnych, w spółce podjęto decyzję o zakupie i wdrożeniu oprogramowania GE Smallworld i współpracujących z nim aplikacji firmy Globema.

Zespół wdrożeniowy Globemy został postawiony przed wielkim wyzwaniem – zarówno ze względu na ogromne ilości pracy, jaka była do wykonania, jak i pojawiające się problemy, które czasem wydawały się nie do rozwiązania, a jednak za każdym razem udawało się znaleźć wyjście z sytuacji.

Realizację wdrożenia podzieliliśmy na etapy, a żeby skrócić czas wprowadzania geometrii sieci i infrastruktury technicznej oraz ich wzajemnych powiązań, ustaliliśmy priorytety wprowadzania danych dla obiektów.

W ten sposób, stopniowo, zaczęła powstawać baza systemu EC.GIS.

W tym samym roku Globema rozszerzyła system o kolejne moduły EC.GIS:

 • Moduł główny,
 • Obliczenia termodynamiczne i hydrauliczne,
 • Moduł Awarii,
 • Moduł Dyspozytora
 • Aplikację do przeglądania danych EC.GIS Web

Uzupełnieniem były narzędzia:

 • SuperEdit do kalibracji map
 • produkty GE – SOM DGN i ODBC do obsługi map podkładowych i integracji.

Wdrożenie objęło:

 • pozyskanie i wczytanie danych zewnętrznych,
 • nadzór nad wprowadzaniem danych branżowych,
 • realizację ustalonych integracji z innymi systemami
 • dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klienta.

Globema rozpoczęła także świadczenie usług serwisowych po okresie gwarancyjnym. Zawarta w 2010 roku umowa objęła również elementy usług administracji systemem a także systematyczne prace rozwojowe.

Rozwiązanie – architektura systemu

Architektura rozwiązania dostarczonego inicjalnie do (MPEC-u), a także uzupełnionego później o kolejne komponenty, została z pomocą specjalistów Globemy, zaprojektowana tak, aby zapewnić wymaganą wydajność i dostępność.

Sercem rozwiązania jest baza Smallworld GIS wraz z zewnętrznymi mapami wektorowymi i różnymi dokumentami istniejącymi w zasobach przedsiębiorstwa.

Dzięki wykorzystaniu m. in. produktu FME platformy do integracji i przetwarzania danych (również dostarczonej przez Globemę), dane te zostały zebrane, wyselekcjonowane i zintegrowane w jednym miejscu. Osoby korzystające w przedsiębiorstwie ze zgromadzonych danych mają możliwość, w zależności od potrzeb, przeglądać i korzystać z nich przy realizacji różnych procesów biznesowych, posługując się aplikacją stanowiskową EC.GIS, aplikacją przeglądarkową EC.GIS Web oraz narzędziem w wersji na urządzenia przenośne – GeoGrid.

Do przygotowania analiz zarządczych początkowo był używany produkt Smallworld Spatial Intelligence (SI), z czasem zamieniony na nowoczesne rozwiązanie GeoSpatial Analysis (GSA).

Rozwój funkcjonalny systemu w kolejnych latach

W kolejnych latach system był szeroko wykorzystywany i wpływał na poprawę jakości utrzymania sieci i obsługi klientów. Pojawiały się przy tym nowe pomysły i potrzeby rozszerzenia jego funkcjonalności, co zaowocowało intensywną współpracą pomiędzy MPEC Białystok i Globemą oraz realizacją kolejnych prac.

2007-2008

Na przełomie 2007 i 2008 roku dodaliśmy kolejne stanowisko dyspozytorskie, a bazując na doświadczeniach użytkowników systemu, dostosowaliśmy model danych, style wyświetlania i funkcjonalności. Przeprowadziliśmy także szkolenia programistyczne, dzięki czemu pracownicy MPEC mogli samodzielnie zacząć rozwijać system. Kolejna umowa z roku 2011 obejmowała aktualizację systemu do ówcześnie najnowszej wersji Smallworld 4.2 oraz integrację z systemem Egeria (ERP).

2012-2013

W 2012 roku wycofywany przez GE produkt Spatial Intelligence został zastąpiony nowocześniejszym narzędziem Geospatial Analysis (GSA). Rok 2013 przyniósł z kolei wdrożenie modułu EC.GIS Nieruchomości do zarządzania własnością i służebnością gruntów oraz dostawę FME Desktop w wersji Smallworld, uniwersalnej platformy integracji danych, która posłużyła do czyszczenia, konwersji i ładowania danych z różnych źródeł do systemu EC.GIS.

W tym samym roku wdrożyliśmy również autorskie oprogramowanie Globemy GeoGrid, działające jako usługa SaaS. Z GeoGrid korzystają pracownicy działający w terenie – umożliwia im dostęp do danych i geograficznie zlokalizowanego modelu GIS sieci ciepłowniczej.

2017-2018

Na przełomie lat 2017/2018 w ramach współpracy Globemy i MPEC powstał i został wdrożony Moduł Kolizji i Uzgodnień, do zarządzania procesem uzgodnień przebiegu sieci z innymi przedsiębiorstwami sieciowymi podczas realizacji remontów i nowych inwestycji.

SaaS czy On Premises

Korzyści

Ważniejsze korzyści, wynikające z wdrożenie systemu EC.GIS w spółce MPEC /Enea Ciepło, jakie opisuje nasz klient to między innymi:

Wsparcie zarzadzania infrastrukturą ciepłowniczą

 • szybki dostęp do wiarygodnych danych technicznych i eksploatacyjnych o sieci i innych obiektach, w dowolnej chwili dla każdego uprawnionego pracownika w szerokim zakresie przez aplikację GIS.Web/Net i Google/GeoGrid,
 • uporządkowanie dokumentacji i jej powiązanie z obiektami w bazie, co ułatwia uzgadnianie dokumentacji technicznej i wydawanie warunków technicznych,
 • wzrost efektywności pracy – bezpośrednia praca na danych (bieżące uaktualnianie danych, zapytania, raporty, analizy itp.),
 • wydruki fragmentów planów z danymi oraz map z systemu do celów awaryjnych i operacyjnych służb eksploatacyjnych i technicznych
 • usprawnienie i standaryzacja procesu rozpatrywania wniosków roszczeniowych i spraw inwestycyjnych dotyczących tytułów prawnych (służebności przesyłu i innych służebności) dla infrastruktury ciepłowniczej,
 • wsparcie procesu rozpatrywania wniosków i ustanawiania tytułów prawnych na własnych działkach – obciążenia od obcej infrastruktury sieciowej innych branż,
 • usprawnienie obsługi narad koordynacyjnych ZUD w zakresie kolizji, ich rejestracji w systemie i uzgadniania szczegółów rozwiązań, powiadomień i uwag z budowy. Rejestracja robót bez protokołu ZUD, uzgodnień i zgłoszeń oraz identyfikacja potencjalnych firm w razie wykrytego uszkodzenia sieci czy terenu.

Wsparcie utrzymania i eksploatacji sieci

 • wsparcie bieżącego utrzymania pracy sieci, ewidencja stanu otwarcia armatur i przełączeń zasilania obiektów i pracy źródeł ciepła,
 • szybka lokalizacja zdarzeń na sieci, rejestracja awarii, analiza przyczyn i skutków awarii,
 • oszczędności wynikające ze zmniejszenia strat energii i nośnika ciepła, dzięki możliwości szybkich przełączeń i lokalizacji uszkodzeń,
 • zmniejszenie liczby awarii i kosztów ich usuwania.

Wsparcie planowania rozbudowy i modernizacji systemu ciepłowniczego

 • skrócenie czasu planowania, projektowania i uzgadniania dzięki przestrzennemu obrazowi sieci, informacji o własności nieruchomości, zagospodarowaniu i uzbrojeniu terenu,
 • możliwość bardziej precyzyjnego oszacowania kosztów i zmniejszenie ryzyka oferowania usług na obszarach, gdzie brak jest zasobów sieciowych.

Umożliwienie przeglądania danych i wykonywania analiz biznesowych w ujęciu przestrzennym oraz agregacji danych pochodzących z różnych aplikacji i systemów (także zewnętrznych). Przekłada się to między innymi na:

 • Szerokie udostepnienie wiarygodnej i spójnej informacji potrzebnej do prowadzenia analiz i obliczeń inżynierskich, możliwość wyszukiwania, wizualizacji i wydruku zestawień elementów infrastruktury według potrzeb,
 • Sprawniejsze przygotowywanie analiz technicznych i marketingowych dla łatwiejszego podejmowania decyzji strategiczno-rozwojowych przez Spółkę oraz z przeznaczeniem do opracowań (planów, programów i analiz wymaganych prawem w tym między innymi do URE),
 • Sprawniejsze opracowywanie raportów i zestawień statystycznych o stanie infrastruktury sieciowej,
 • Wspomaganie obsługi klientów (np. obsługa zgłoszeń o awariach, możliwość lokalizacji zgłoszenia przez adres).

Konstrukcja systemu, jego szczegółowość i otwartość, umożliwiają między innymi:

 • Integrację dwustronną systemu EC.GIS z innymi systemami i modułami w Spółce (System Egeria –Moduł Kontrahenci, ROT, Środki Trwałe, Billing),
 • Integrację z systemem Termis w zakresie aktualnego stanu otwarcia zasuw,
 • Wykorzystanie modułów udostępnionych przez firmę Globema takich jak: Obliczenia hydrauliczne, Awarie, Dyspozytor, Nieruchomości,
 • Wdrożenie przy współpracy Globemy modułów zainicjowanych przez użytkowników, takich jak Warunki techniczne, Kolizje, Obciążenia obce,
 • Integrację z innymi aplikacjami tworzonymi w spółce w oparciu o dane pochodzące między innymi z systemu EC.GIS i systemów telemetrii – mapy telemetryczne o bogatej treści tematycznej.

Podsumowanie

Dobrym podsumowaniem wieloletniej współpracy z Globemą w zakresie wdrożenia i rozwoju EC.GIS może być myśl słynnego mistrza sztuk walki i aktora, Bruce’a Lee, przytoczona przez Bogumiłę Roszkowską, zastępcę kierownika Działu Dokumentacji i Analiz Technicznych:

“Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki, jedyną miarą sukcesu jest wysiłek jaki włożyliśmy, aby go osiągnąć.”

Złożyło się na to wiele czynników, z których najważniejsze to zaangażowanie i systematyczna współpraca gwarantująca ciągłość rozwoju systemu adekwatnie do pojawiających się wyzwań biznesowych i nowych potrzeb oraz szerokie stosowanie systemu EC.GIS w firmie.

Było i jest ono możliwe dzięki kreatywności użytkowników, znajdujących nowe obszary wykorzystywania modułów: Awarii, Dyspozytora, Obliczeń, Nieruchomości czy Kolizji, a także dodatkowych komponentów zewnętrznych takich jak GSA i FME.

Jako przykład niech posłużą takie zastosowania jak wykorzystanie GeoGrida do wsparcia pracowników terenowych, wsparcie koordynacji procesu uzgodnień rożnych inwestycji z pomocą modułu Kolizji oraz prowadzenie różnorodnych analiz zarządczych z pomocą FME i GSA.

System ma zapewnione bieżące wsparcie, tak w zakresie utrzymania ciągłości działania jak i dostarczania nowych wersji, a także administracji oprogramowaniem i realizacji prac rozwojowych.

System GIS jest najbardziej uniwersalnym narzędziem do przetwarzania informacji przestrzennych, a jego rozwój zależy wyłącznie od potrzeb, inwencji i współpracy użytkowników i projektantów-informatyków.

Chcesz osiągnąć podobne rezultaty?

Przekonaj się, czy rozwiązanie sprawdzi się w Twojej firmie. Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb i umówienia się na pokaz systemu.

22 848 73 13
sales@globema.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

  Poznaj inne historie klientów

  Netia

  Smallworld w Netii – system paszportyzacji na lata

  Jak Smallworld pomógł Netii na przestrzeni 20 lat w rozwoju sieci, zarządzaniu infrastrukturą i wprowadzaniu nowoczesnych usług?

  Smallworld GIS  |   Zarządzanie Majątkiem Sieciowym  |  Telekomunikacja

  Polenergia

  Wsparcie zarządzania majątkiem sieciowym w Polenergii

  Dowiedz się, jak ujednoliciliśmy standard zarządzania siecią u największego w Polsce dystrybutora energii elektrycznej i jak uporządkowaliśmy dane dla 30 obszarów z 11 tysiącami klientów.

  EL.GIS / Smallworld | Zarządzanie Majątkiem Sieciowym | Energetyka

  Umów się z nami na spotkanie, by osiągnąć podobne rezultaty w swojej firmie!