Category

Energetyka

Zakończenie wdrożenia Geospatial Server w Rzeszowie

By | Energetyka

W grudniu Globema zakończyła wdrożenie produktu Geospatial Server (GSS) w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Prace obejmowały zintegrowanie GSS z EL.GIS (system do zarządzania zasobami energetycznymi), instalację u klienta oraz przeprowadzenie szkolenia dla administratorów i programistów. Jest to kolejny projekt zrealizowany dla tego klienta w tym roku, i kolejny, który został oddany przed terminem.

GSS jest modułem narzędziowym przeznaczonym do integracji systemu Smallworld z innymi systemami w architekturze SOA (Service Oriented Architecture). Serwisy stworzone w języku Magik są udostępniane na zewnątrz jako serwisy Java na serwerze aplikacyjnym J2EE. Serwer aplikacyjny pozwala na wstawianie serwisów biznesowych jako web serwisy SOAP przez http lub JMS, bądź jako bezpośredni dostęp http zwracający odpowiedzi w postaci XML/GML 3.1.1.

Cechy modułu:

 • Obsługa web serwisów (jako serwer i klient).
 • Wydajność i skalowalność na farmie serwerów (testy wykazały dobrą wydajność dla 300 jednoczesnych wywołań przez 100 godzin).
 • Wsparcie dla WS Security, szyfrowanie SSL.
 • Zdalne administrowanie.
 • Wsparcie dla JBOSS i IBM Websphere.
 • Moduł oferuje wiele gotowych serwisów biznesowych, np. Query Service, View Service (Map, Highlight, Trail), Print Service itp.
 • Moduł zawiera przykładowe web serwisy, np. Map Web Service, Message Web Service, ReplyWeb Service.
 • Istnieje wsparcie dla zapisów w bazie danych, w tym transakcyjnych – obejmujących wiele banków danych.
 • Obsługuje takie standardy jak XML/GML, WMS oraz opcjonalnie (za dodatkową opłatą) WFS/WCS.
 • Współpracuje z Google Earth.

Projekt MGrid

By | Badania i Rozwój, Energetyka

W listopadzie 2012 roku, po podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Globema otrzymała dofinansowanie na opracowanie innowacyjnego rozwiązania MGrid – Systemu wspomagania projektowania i sterowania pracą wielonośnikowych mikrosieci energetycznych. Projekt będzie realizowany w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

MGrid będzie zbudowany w oparciu o najnowsze technologie informatyczne, w tym techniki systemów informacji przestrzennej GIS, a jego podstawowe funkcje to:

 • Wspomaganie procesu projektowania mikrosieci energetycznej i planowania jej rozwoju poprzez zastosowanie narzędzi prognostycznych, analitycznych, symulacyjnych i optymalizacyjnych.
 • Sterowanie optymalne pracą wielonośnikowej mikrosieci energetycznej zgodnie z założoną funkcją celu i na podstawie wyznaczonych prognoz konsumpcji i produkcji energii elektrycznej.
 • Wsparcie spełnienia wymogów uczestnictwa w nowoczesnym rynku energii.

Celem części badawczej projektu (badań przemysłowych i prac rozwojowych) jest pozyskanie wiedzy i opracowanie szeregu metod, które następnie będą zaimplementowane w systemie informatycznym oraz opracowanie platformy informatycznej wykorzystującej innowacyjną technologię.

Mikrosieć to rodzaj sieci dystrybucyjnej (najczęściej niskiego napięcia) o charakterze lokalnym, która łączy odbiory, źródła i opcjonalnie zasobniki energii elektrycznej. Jest ona powiązana z systemem elektroenergetycznym i najczęściej pracuje w powiązaniu z nim. Może jednak pracować samodzielnie, jako samowystarczalna wyspa. MGrid ma umożliwić użytkownikom mikrosieci zmniejszenie kosztów ich działalności przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności zasilania.

Projekt MGrid będzie realizowany przez 2 lata, począwszy od stycznia 2013 roku, w Centrum Rozwoju Oprogramowania – jednostce badawczo-rozwojowej Globemy. W ramach projektu przewidziana jest współpraca z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Projekt 4RES

By | Energetyka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Globemie dofinansowanie na realizację projektu badawczo-wdrożeniowego: „System wspomagania udziału w rynku energii elektrycznej dla operatorów OZE (4RES)” w programie INNOTECH (ścieżka programowa Hi-Tech). Celem projektu jest opracowanie systemu wspomagającego udział operatorów odnawialnych źródeł energii (OZE) w rynku energii elektrycznej. Powstały system ma się składać z dwóch zasadniczych podsystemów: podsystemu prognostycznego i podsystemu wspomagania udziału w rynku energii elektrycznej. Ich łączna funkcjonalność będzie kompleksowo adresować potrzeby producentów i firm handlujących energią odnawialną.

Program INNOTECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma za zadanie wspierać sektor nauki i sektor przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech).

Projekt 4RES będzie realizowany w Centrum Rozwoju Oprogramowania, jednostce badawczo-rozwojowej Globemy, w Laboratorium Rozwoju Systemów GIS dla branż sieciowych. W ramach realizacji projektu planowana jest współpraca z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

PowerOnFusion w ofercie Globemy

By | Energetyka

Globema wprowadziła do swojej oferty nowy produkt przeznaczony dla sektora energetycznego – PowerOnFusion (POF). Jest to rozwiązanie klasy DMS (Distribution Management System), służące do kompleksowego zarządzania ruchem w energetycznych sieciach dystrybucyjnych. Głównymi elementami rozwiązania są:

 • Network Managament System (NMS) – moduł służący ewidencji sieci, głównie jako schemat ideowy sieci, wykorzystywany dla rozwiązania SCADA. Dzięki narzędziom do migracji danych możliwe jest wczytywanie danych wektorowych o sieci również z systemów klasy GIS, w tym rozwiązań GE Smallworld.
 • SCADA – bazujący na danych zawartych w NMS moduł służący do monitorowania/sterowania ruchem w sieci energetycznej oraz zarządzania danymi pomiarowymi – danymi telemetrycznymi. W pakiecie POF, rozwiązane SCADA oparte jest na wcześniejszym produkcie GE o nazwie Enmac. Rozwiązanie POF umożliwia wykorzystanie istniejących rozwiązań SCADA zainstalowanych u klienta lub zastąpienie rozwiązaniem GE. Możliwe są również konfiguracje umożliwiające równoległą pracę systemów SCADA. Włączenie SCADY GE możliwe jest za pomocą równoległego spięcia fizycznych urządzeń sieciowych do systemu lub za pomocą interfejsów z systemami SCADA od innych dostawców.
 • Outage Managament System (OMS) – moduł służący do zarządzania zdarzeniami na sieci energetycznej, bazujący na alarmach i sygnałach pochodzących ze SCADA. Moduł umożliwia definiowanie stref autoryzacyjnych poszczególnym użytkownikom systemu (dyspozytorom ruchowym), w tym także stref do pracy w terenie (delegated zones) z wykorzystaniem urządzeń mobilnych on-line – pełne sterowanie siecią możliwe jest z urządzenia bezpośrednio w terenie. Po zakończeniu pracy przez brygadę dostęp do strefy wraca do dyspozytora lokalnego w siedzibie firmy. Inne funkcje systemu to automatyczne sterowanie siecią w sytuacjach awaryjnych, na podstawie zdefiniowanych reguł przełączania; automatyczne przywracanie zasilania po awariach, mechanizmy hierarchicznego zatwierdzania zadań, zarządzanie brygadami terenowymi i inne.

Dodatkowe moduły rozwiązania:

 • aplikacja mobilna on-line
 • moduł raportowania
 • moduł integracji z systemem bilingowym (call taker)
 • przeglądarka internetowa
 • analizy sieciowe
 • zarządzanie mocą bierną
 • integracja z systemami klasy AMI

Korzyści z wdrożenia PowerOnFusion

Mobile Switching

 • Zmniejszenie czasu trwania przerw w zasilaniu
 • Usunięcie wąskich gardeł w Centrach Kontroli poprzez delegowanie uprawnień
 • Polepszenie komunikacji między brygadami mobilnymi a centrum dyspozytorskim
 • Dostęp on-line brygad mobilnych do aktualnych informacji o stanie sieci

DMS

 • Zwiększenie efektywności pracy poprzez poprawę workflow
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dzięki dostarczaniu pewnej informacji
 • Zwiększenie szybkości reakcji na przerwy w dostawie energii

Integracja DMS/OMS

 • Wyraźna poprawa poziomu świadczonych usług
 • Redukcja kosztów operacyjnych
 • Unikanie kar i odszkodowań za niedotrzymanie warunków umów
 • Automatyczne zliczanie czasów przerw w zasilaniu

Kompleksowe zarządzanie dystrybucją w PowerOnFusion

Jedna RT baza danych o sieci, jednolita prezentacja modelu sieci
 • Data Toolkit do budowania schematu ruchowego (WN, SN), również zorientowanego geograficznie (SN, nN)
Umbrella dla systemów SCADA
 • Integracja na poziomie telemechaniki
 • Integracja na poziomie SCADA
Jedno narzędzie do zarządzania pracą sieci i pracami w terenie
 • Stanowiska mobilne z dostępem on-line do aktualnego układu sieci
 • Delegowanie obszarów do zarządzania z terenu
 • Systemowe przydzielanie zadań i kontrola ich realizacji
Automatyczna identyfikacja miejsc awarii na podstawie zgłoszeń
 • Integracja z systemami IVR (Call Taker)
 • Pobieranie danych z telemetrii
 • Automatyczne informowanie klientów o zdarzeniach
Minimalizacja liczby niezasilonych klientów oraz czasu braku zasilania
 • Wnioskowanie o wymaganych przełączeniach na podstawie miejsca awarii oraz symulacji obciążeń w wyniku planowanego przełączenia
 • Automatyczne przełączenia układu sieci lub generowanie zadań do wykonania w terenie
Generowanie scenariuszy przywracania układu normalnego pracy sieci
 • Automatyczne przywracanie – zależne od stopnia zagęszczenia telemechaniki
 • Ręczne przywracanie
Podstawa do wdrażania narzędzi i rozwiązań Smart Grid
 • AMI, FDIR, IVVC

Globema partnerem technologicznym w projekcie iSKOL

By | Badania i Rozwój, Energetyka, Smart Grid

Zmienne warunki pogodowe, charakterystyczne dla strefy klimatu umiarkowanego przejściowego, w której znajduje się Polska, stanowią istotny czynnik ryzyka awarii sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Szczególnie w ostatnich latach, zimą powstawały i utrzymywały się przez dłuższy okres czasu warunki atmosferyczne sprzyjające oblodzeniu linii energetycznych. W okresie letnim wysokie temperatury oraz rosnący popyt na energię były przyczyną niebezpiecznych dla sieci przeciążeń. W tych warunkach dystrybutorzy energii stają przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców, szczególnie na obszarach gęsto zaludnionych, jak duże aglomeracje miejskie.

Globema, wychodząc naprzeciw tym potrzebom i zagrożeniom, stworzyła w konsorcjum z firmami Procesy Inwestycyjne oraz EC Electronics system iSKOL służący do kontroli obciążalności linii elektroenergetycznych.

O iSKOL

Podstawowym zadaniem systemu jest informowanie o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach oraz wsparcie w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości przesyłowych sieci. Działanie systemu polega na monitorowaniu w czasie rzeczywistym parametrów napowietrznej sieci energetycznej wysokiego napięcia, takich jak prąd, zwis przewodu, temperatura przewodu i warunki pogodowe.

Celem jest wykrywanie zagrożeń takich jak oblodzenie, nadmierny zwis i przegrzanie przewodu – a także analizy i symulacje prowadzące do optymalizacji pracy linii. System wykorzystuje: czujniki montowane na przewodach, stacje pogodowe i bazowe, serwer bazy danych i obliczeń oraz aplikację, która wizualizuje opracowane dane pomiarowe.

Czujniki zbierają parametry mechaniczne (kąt zwisu przewodu), elektryczne (natężenie prądu) i temperaturę przewodu oraz informacje o aktualnych warunkach pogodowych. Stacja bazowa przesyła dane z czujników i stacji meteorologicznej za pośrednictwem GPRS/GSM do serwera. Na serwerze dane są gromadzone i przetwarzane. Na ich podstawie opracowywany jest zwis przewodu oraz wyliczane obciążenie dodatkowe (lód). Na stacjach roboczych działa aplikacja do wizualizacji i analizy zebranych danych.

Realne korzyści dla operatorów sieci to:

 • Większe bezpieczeństwo – przemysłu energii iSKOL raportuje aktualny stan przewodów przęsłowych (w czasie rzeczywistym), ostrzega o ryzyku oblodzenia lub przegrzania przewodów, sygnalizuje niebezpieczeństwo przekroczenia zwisu krytycznego względem obiektów terenowych znajdujących się poniżej przewodów.
 • Dodatkowe korzyści – iSKOL umożliwia zwiększanie obciążenia w aktualnych warunkach pogodowych bez ryzyka przekroczenia parametrów krytycznych: prądu, temperatury i zwisu przewodu..
 • Ważny element sieci inteligentnej – Smart Grid iSKOL doskonale wpisuje się w ideę Smart Grid , w szczególności umożliwia monitoring przyłączonych OZE..
 • Otwarta architektura systemu IT- iSKOL łatwo integruje się z aplikacjami GIS i SCADA.
 • Efektywne zarządzenie siecią – iSKOL identyfikuje punkty krytyczne sieci przesyłowej, pomaga ustalać harmonogramy prac remontowych, planować budowy nowych odcinków i optymalizować ich lokalizację. Ważny element sieci inteligentnej – Smart Grid iSKOL doskonale wpisuje się w ideę Smart Grid , w szczególności umożliwia monitoring przyłączonych OZE.
 • Zaawansowany system prognozowania – iSKOL podaje przewidywaną maksymalną obciążalność linii na najbliższe dni w oparciu o dostarczoną prognozę pogody.

 

Certyfikat PowerOnFusion dla Globemy

By | Energetyka, Smart Grid

Na tegorocznej konferencji „Innowacyjne Rozwiązania Geoprzestrzenne” Globema otrzymała ogólno-firmowy certyfikat kompetencji „Certified PowerOnFusion”, przyznawany przez GE Energy. Dotychczas GE przyznało Globemie certyfikaty techniczne z zakresu:

 • Administrowania (PowerOn System Administration)
 • Konfiguracji (PowerOn OMS Configuration)

Pracownicy Globemy otrzymali również imienne certyfikaty techniczne:

 • PowerOn Control Engineer
 • PowerOn Call Taker
 • PowerOn OMS for Operators

Konsekwentna budowa kompetencji w zakresie rozwiązań klasy DMS/OMS i SCADA, a także doświadczenie Globemy w tworzeniu i implementacji systemów IT w branży energetycznej, są gwarancją profesjonalnych i skutecznych wdrożeń systemu PowerOnFusion w Polsce.

PowerOnFusion – kompleksowe rozwiązanie SCADA i DMS/OMS

System PowerON należy do rozwiązań klasy DMS (Distribution Managament System) i służy do kompleksowego zarządzania ruchem w energetycznych sieciach dystrybucyjnych. Głównymi elementami rozwiązania są trzy następujące elementy

 • NMS – Network Management System, moduł służący ewidencji sieci, głównie jako schemat ideowy sieci, wykorzystywany dla rozwiązania SCADA. Dzięki narzędziom do migracji danych możliwe jest wczytywanie danych wektorowych o sieci również z systemów klasy GIS, w tym rozwiązań GE Smallworld;
 • SCADA – bazujący na danych zawartych w NMS moduł służący do monitorowania/sterowania ruchem w sieci energetycznej oraz zarządzania danymi pomiarowymi – danymi telemetrycznymi;
 • OMS – Outage Managament System – moduł służący do zarządzania zdarzeniami na sieci energetycznej, bazujący na alarmach i sygnałach pochodzących ze SCADA.

Globema zakończyła kolejny projekt dla EnergiaPro

By | Energetyka

11 grudnia br. Globema zakończyła kolejny projekt budowy modelu sieci elektroenergetycznej należącej do EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddział w Jeleniej Górze. Projekt ten realizowany był wspólnie z firmą CADExpert i obejmował odwzorowanie w systemie EL.GIS Smallworld infrastruktury sieciowej wysokich i średnich napięć (WN i SN).

W jego ramach przetworzono i umieszczono w systemie zasadnicze i topograficzne mapy podkładowe, wprowadzono linie napowietrzne i kablowe wraz z obiektami takimi jak słupy, węzły kablowe, GPZ, Rozdzielnie RS, stacje SN/nN, przygotowano schematy wewnętrzne obiektów energetycznych oraz zbudowano pełną topologie sieci. Do systemu zostały również zaimportowanie, z zewnętrznej bazy, techniczne dane opisowe powyższej infrastruktury. W systemie EL.GIS znalazło się około 4000 km linii, 23000 słupów, 3200 stacji oraz prawie 17000 łączników umożliwiających modelowanie stanów sieci. Dzięki dobrej współpracy zespołów projektowych Zamawiającego i Wykonawcy, oraz wykorzystaniu technik pracy zdalnej, realizacja całego projektu została przeprowadzona w terminie 8 miesięcy.

Kolejny projekt Globemy współfinansowany przez Unię Europejską

By | Badania i Rozwój, Energetyka

W październiku 2009 roku Globema podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu ElGrid. Jest to już drugi projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany w Globemie w ramach działania POIG 1.4-4.1.

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu informatycznego ElGrid – systemu wspomagania eksploatacji i optymalizacji pracy dystrybucyjnej sieci energetycznej z przyłączonymi źródłami rozproszonymi i zasobnikami energii elektrycznej oraz odbiorami sterowalnymi. Jego rezultatem będzie pakiet narzędzi wychodzących naprzeciw potrzebom, wynikającym z dynamicznych zmian zachodzących obecnie w elektroenergetyce, szczególnie w zakresie bilansowania lokalnego, prognozowania zapotrzebowania i produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz oddziaływania na popyt. Innowacyjnemu podejściu do powyższych zagadnień służy między innymi implementacja wielu algorytmów obliczeniowych wykorzystujących różnorodne dane pomiarowe i pogodowe w ujęciu przestrzennym, dająca możliwość prognozowania w różnych horyzontach czasowych oraz wypracowywania scenariuszy sterowania źródłami i odbiorami. System ElGrid będzie przeznaczony przede wszystkim dla operatorów sieci dystrybucyjnych i pozwoli im na efektywne zarządzanie elektroenergetycznymi sieciami rozdzielczymi, poprzez optymalizację ich pracy, wspieranie rozwoju i znoszenie barier przyłączania nowych źródeł rozproszonych oraz wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego.

Projekt będzie realizowany w rozbudowanej jednostce badawczo-rozwojowej Globemy Laboratorium rozwoju systemów GIS dla branż sieciowych. W ramach realizacji projektu przewiduje się współpracę z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej oraz przeprowadzenie badań przemysłowych na terenie wybranych OSD.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ISO dla Globemy

By | Ciepłownictwo, Energetyka, Gazownictwo i Ropociągi, Google, Rozwiązania Mobilne, Smart Grid, Telekomunikacja, Usługi, WorkForce Management, Wydarzenia

Po półrocznym okresie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością i audycie przeprowadzonym przez firmę DQS GmbH, w marcu b.r., Globema uzyskała certyfikat potwierdzający, że wdrożony System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy ISO 9001:2000.

System Zarządzania Jakością obejmuje swym zakresem wszystkie obszary działalności Globemy, a w szczególności projektowanie, dostarczanie, wdrażanie i integrowanie kompleksowych rozwiązań informatycznych.

W Polityce Jakości Globemy czytamy m.in.:

„Jakość jest naszą podstawową zasadą. Oznacza ona dla nas dostarczanie naszym klientom innowacyjnych produktów i usług.

Doskonalenie jakości jest sprawą każdego pracownika Globemy, dlatego też wierzymy, iż ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością będzie kluczem do zrealizowania wszystkich wyznaczonych celów.”

Globema wdraża GIS w ŁZE

By | Energetyka

Po wygraniu przetargu nieograniczonego i podpisaniu umowy w grudniu 2006 roku Globema rozpoczęła realizację i wdrażanie Systemu Paszportyzacji Sieci Elektroenergetycznej GISen w Łódzkim Zakładzie Energetycznym S.A.

System GISen będzie zbudowany na platformie Smallworld 4 firmy GE Energy z wykorzystaniem aplikacji energetycznej Globemy EL.GIS. Przedsięwzięcie obejmuje pełne wdrożenie systemu, w tym projekt systemu, dostawę oprogramowania i opracowanie narzędzi do przeniesienia danych o sieci z dotychczasowych systemów, jak również szkolenia i nadzór nad pozyskaniem danych mapowych. Docelowo GISen będzie zintegrowany z kluczowymi systemami informatycznymi ŁZE (SCADA, ERP i biling). Czas realizacji kontraktu jest przewidziany na 13 miesięcy.

Umowa z ŁZE to kolejny, już 15 projekt Globemy realizowany w przedsiębiorstwach sieciowych i telekomunikacyjnych w Polsce z wykorzystaniem narzędzi GE Smallworld oraz autorskiego oprogramowania aplikacyjnego Globemy.