Category

WorkForce Management

Kolejne wdrożenie FFA w Europie Środkowo-Wschodniej

By | WorkForce Management

Globema podpisała kolejny znaczący kontrakt obejmujący wdrożenie systemu do zarządzania pracami i pracownikami w terenie (Field Force Automation – FFA) u klienta w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferta Globemy wybrana została po bardzo długim i wymagającym procesie przetargowym, w którym firma konkurowała z integratorami IT oferującymi wiodące na świecie rozwiązania klasy Mobile WorkForce Management. Projekt obejmuje dostawę licencji, wdrożenie, konfigurację i dostosowanie systemu do specyficznych wymagań zamawiającego. Umowa została podpisana na dwa lata, a jej wartość to ponad milion Euro.

Klient to firma dystrybuująca energię elektryczną oraz gaz, będąca lokalnym oddziałem dużej, międzynarodowej korporacji. Po wdrożeniu, z systemu FFA będzie korzystało w niej ponad 1500 brygad terenowych, działających na obszarze ½ kraju.

Field Force Automation – zarządzanie pracami i pracownikami w terenie

Field Force Automation (FFA) wspiera zarządzanie zadaniami w terenie oraz całością niezbędnych do ich realizacji zasobów (pracownicy, czas, narzędzia, materiały, części zamienne) z wykorzystaniem terminali mobilnych.
Wdrożenie FFA umożliwia:

 • Automatyzację i optymalizację przydzielania zleceń brygadom terenowym
 • Dostarczanie szczegółowych danych niezbędnych do analiz
 • Optymalizację ilości i jakości wykonywanych prac
 • Tworzenie i analizę wewnętrznych benchmarków dla poszczególnych rodzajów zleceń
 • Planowanie marszruty brygad
 • Monitorowanie SLA oraz zwiększenie poziomu satysfakcji klientów.

Wdrożenie FFA w firmie EmiTel zakończone

By | Telekomunikacja, WorkForce Management

Globema zakończyła implementację systemu FFA (Field Force Automation) u wiodącego operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Z rozwiązania korzysta około 300 pracowników mobilnych.

Projekt rozpoczął się na początku 2012 roku i został pomyślnie zakończony po 6 miesiącach pracy. Globema wykonała dostawę i implementację systemu, dostosowując rozwiązanie do specyficznych wymagań i potrzeb EmiTela. Zespół Globemy był odpowiedzialny za wdrożenie produkcyjne systemu oraz przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich pracowników EmiTela, którzy będą korzystać z rozwiązania. Jednymi z kluczowych elementów projektu było dostosowanie mechanizmów przydziału zadań do szczegółowych wymagań polskiego Kodeksu Pracy oraz stworzenie rozwiązań dedykowanych umożliwiających zapewnienie zrównoważonego czasu pracy i optymalnego przydziału zadań. Umowa obejmuje również serwis i utrzymanie systemu po wdrożeniu.

Krzysztof Jabłoński, Dyrektor ds. technologii w EmiTelu:
„Wybraliśmy ofertę Globemy na FFA głównie dlatego, że potrzebowaliśmy rozwiązania bazującego na światowym produkcie oraz partnera z udokumentowanym doświadczeniem w implementacjach. Globema przeprowadziła dokładną analizę biznesową i zaprezentowała model inwestycyjny na podstawie naszych rzeczywistych danych i aktualnego środowiska pracy. Analiza dostarczyła wiarygodny dowód na to, że realizacja FFA umożliwi nam osiągnięcie oczekiwanych korzyści, takich jak wzrost produktywności i redukcji kosztów operacyjnych.”

O firmie EmiTel

EmiTel to wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Świadczy usługi podzielone na trzy główne segmenty: radio i telewizja, telekomunikacja oraz infrastruktura. EmiTel jest krajowym liderem w zakresie prac związanych z cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych, jak również rozwojem usług bazujących na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej. Firma świadczy także usługi dzierżawy miejsca na kilkuset posiadanych wieżach i masztach.

Do czego służy system FFA?

Field Force Automation jest rozwiązaniem wspierającym zarządzanie zadaniami realizowanymi przez służby techniczne firmy sieciowej. System zbiera w jeden strumień wszystkie zlecenia prac z całej organizacji, włączając w to tworzenie zadania, planowanie, przydział odpowiedniego wykonawcy, śledzenie SLA (wymagany przez klienta poziom usługi), zarządzanie częściami zamiennymi, oraz prognozowanie, jaki wolumen prac będzie w przyszłości dystrybuowany, z uwzględnieniem czasu i obszarów działania. System zawiera sprawdzone rozwiązania w efektywnym zarządzaniu zasobami oraz w wyszukiwaniu marszruty optymalnej pod względem odległości i czasu. Gotowe mechanizmy integracji z innymi systemami (GIS, CRM, ERP, Workflow) wykorzystują standardowe protokoły i stwarzają możliwość poprawy efektywności realizacji zadań.

 

Emitel wybrał FFA

By | Rozwiązania Mobilne, Telekomunikacja, WorkForce Management

Globema podpisała umowę na dostawę i implementację systemu FFA (Field Force Automation) w firmie Emitel. Jest to pierwszy klient Globemy, który będzie wykorzystywał FFA, a tym samym pierwszy użytkownik tego rozwiązania w Polsce. FFA jest wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach z różnych sektorów rynku na całym świecie, w szczególności w USA i krajach Europy Zachodniej.

Jak powiedział Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu Emital-a: Do implementacji systemu zarządzania pracownikami mobilnymi i organizacji prac w terenie wybraliśmy zaproponowane przez Globemę rozwiązanie oparte na oprogramowaniu Field Force Automation (FFA) firmy GE Energy ze względu na stabilny i sprawdzony już w wielu wdrożeniach standardowy produkt oraz producenta, który gwarantuje jego systematyczny rozwój. Wykonany przez Globemę Proof of Concept i opracowany model zwrotu z inwestycji (ROI), które były oparte o rzeczywiste dane Emitel-a, uwiarygadniają możliwość szybkiego wdrożenia systemu FFA oraz osiągnięcia spodziewanych korzyści w postaci wzrostu produktywności pracowników w terenie i spadku kosztów operacyjnych, na czym nam bardzo zależy.

W ramach umowy Globema przeprowadzi dostawę i implementację systemu, dostosowując go do specyficznych wymagań i potrzeb klienta. Zespół Globemy będzie odpowiedzialny za uruchomienie systemu (wdrożenie produkcyjne) oraz przeprowadzi szkolenia dla wszystkich pracowników Emitela, którzy będą korzystać z rozwiązania. Umowa obejmuje również serwis i utrzymanie systemu po wdrożeniu.

W firmie Emitel z rozwiązania FFA korzystać będzie około 300 użytkowników.

O firmie Emitel

Emitel to wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Świadczy usługi podzielone na trzy główne segmenty: telewizja, radio i telekomunikacja. Emitel jest krajowym liderem w zakresie prac związanych m.in. z cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych, jak również rozwojem usług bazujących na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej. Więcej o firmie na www.emitel.pl.

O FFA

Field Force Automation jest systemem wspierającym zarządzanie zadaniami realizowanymi przez służby techniczne firmy sieciowej, takie jak:

 • weryfikacja sieci (inspekcja)
 • naprawa sieci
 • przywrócenie usługi
 • prace prewencyjne
 • budowa sieci
 • konfiguracja sieci
 • dostarczenie usługi

FFA zbiera w jeden strumień wszystkie zlecenia prac z całej organizacji, włączając w to tworzenie zadania, planowanie, przydział odpowiedniego wykonawcy, śledzenie SLA (wymagany przez klienta poziom usługi), zarządzanie częściami zamiennymi, oraz prognozowanie, jak wolumen prac będzie w przyszłości dystrybuowany, z uwzględnieniem czasu i obszarów działania. System zawiera sprawdzone rozwiązania w efektywnym zarządzaniu zasobami oraz w wyszukiwaniu marszruty optymalnej pod względem odległości i czasu. Gotowe mechanizmy integracji z innymi systemami (GIS, CRM, ERP, Workflow) wykorzystują standardowe protokoły i stwarzają możliwość poprawy efektywności realizacji zadań.

FFA przechowuje kalendarz indywidualny oraz grupowy pracowników, dane o pracy w lokalizacji, strukturę organizacyjną, informacje o kompetencjach i umiejętnościach pracownika oraz posiadanym wyposażeniu. FFA modeluje też czas pracy, w tym: zastępstwa, dni wolne, zwolnienia chorobowe, szkolenia oraz nadgodziny.
Osobna aplikacja – terminal mobilny, działa na urządzeniach przenośnych typu TabletPC, notebook lub PDA i umożliwia bezpieczny, bezprzewodowy transfer zleceń oraz aktualizację danych w komunikacji od i do pracowników w czasie rzeczywistym.

Typowe korzyści z wdrożenia FFA:

 • Szacowana redukcja czasu pracy dyspozytorów o ok. 33%.
 • Szacowana redukcja kosztów operacyjnych o 25-35%.
 • Szacowana poprawa wydajności operacyjnej poprzez ok. x5 zwiększenie liczby zadań zarządzanych przez jednego dyspozytora.
 • Znaczna redukcja połączeń telefonicznych i zużycia papieru.
 • Rzetelność danych dzięki ich bieżącej zdalnej aktualizacji przez pracownika terenowego.
 • Zwiększenie poziomu satysfakcji klienta poprzez spełnienie SLA i informowanie o przebiegu prac.

ISO dla Globemy

By | Ciepłownictwo, Energetyka, Gazownictwo i Ropociągi, Google, Rozwiązania Mobilne, Smart Grid, Telekomunikacja, Usługi, WorkForce Management, Wydarzenia

Po półrocznym okresie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością i audycie przeprowadzonym przez firmę DQS GmbH, w marcu b.r., Globema uzyskała certyfikat potwierdzający, że wdrożony System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy ISO 9001:2000.

System Zarządzania Jakością obejmuje swym zakresem wszystkie obszary działalności Globemy, a w szczególności projektowanie, dostarczanie, wdrażanie i integrowanie kompleksowych rozwiązań informatycznych.

W Polityce Jakości Globemy czytamy m.in.:

„Jakość jest naszą podstawową zasadą. Oznacza ona dla nas dostarczanie naszym klientom innowacyjnych produktów i usług.

Doskonalenie jakości jest sprawą każdego pracownika Globemy, dlatego też wierzymy, iż ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością będzie kluczem do zrealizowania wszystkich wyznaczonych celów.”