Organizacje, które wspieramy

Globema to nie tylko biznes. Jesteśmy aktywni – działamy w organizacjach branżowych, udzielamy się w fundacjach oraz grupach roboczych i nieformalnych. Członkowie zarządu Globemy pełnią eksponowane funkcje w wielu z nich. Poznajcie niektóre organizacje, w których można nas spotkać.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Organizacja non-profit, zrzeszająca firmy i instytucje naukowe, które działają w zakresie lub na rzecz elektroniki i telekomunikacji, a także w zakresie usług radiofonii i telewizji. Izba jest członkiem EICTA i Krajowej Izby Gospodarczej oraz członkiem-obserwatorem ORGALIME jako członek federacji „Federation of the Economic Chambers of the Electromechanical Industries”. W Radzie Izby KIGEiT od 2012 roku zasiada prezes Globemy, Marek Gondzio, od 2018 roku na stanowisku wiceprzewodniczącego.
W KIGEiT Globema działa także w Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids, która zajmuje się wspieraniem inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do budowy energetyki rozproszonej i sieci inteligentnych. Reprezentantem Globemy w tej sekcji jest wiceprezes Globemy, Ryszard Rybus.
Globema angażuje się także w organizowane przez KIGEiT coroczne Forum Gospodarcze TIME, aktywnie uczestnicząc w panelach i wystawach.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku. Już od początku w jej działalność włączył się Marek Maniecki, obecnie Pełnomocnik Zarządu Globemy ds. Badawczo-Rozwojowych. Marek Maniecki jest członkiem Rady Izby PIIT oraz przewodniczącym Komitetu Energia PIIT. Komitet zajmuje się budowaniem relacji pomiędzy reprezentowanym w Izbie przemysłem teleinformatycznym a środowiskami energetyki i administracji publicznej.
Izba reprezentuje interesy swoich członków m.in. w procesie tworzenia przepisów prawnych w zagadnieniach gospodarczych istotnych dla sektora informatycznego i telekomunikacyjnego. Pomaga też bezpośrednio firmom w kluczowych dla nich oraz środowiska sprawach oraz zajmuje się promocją polskiego rynku teleinformatycznego w kraju i zagranicą.

Związek Pracodawców Partnerstwo dla Innowacji

Wielobranżowa inicjatywa, której celem jest wsparcie firm inwestujących w innowacje i prace badawczo-rozwojowe. Właśnie takie przedsiębiorstwa i ich działalność wpływają na pozycję Polski jako nowoczesnego, dynamicznie rozwijającego się kraju. Jednym z członków zarządu PDI został Marek Gondzio – Prezes Globemy.
PDI wspiera firmy, ułatwiając im wpływ na biznes i ustawodawstwo – poprzez kampanie społeczno-informacyjne, promowanie innowacyjności, kreowanie potrzeb zakupowych dla produktów wypracowywanych przez sektor technologiczny. Jako reprezentant interesów centrów badawczo-rozwojowych, PDI dociera do decydentów, przekazuje własne sugestie legislacyjne, nagłaśnia problemy i kwestie ważne dla tego środowiska, oraz prowadzi do korzystnych rozwiązań.

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

Fundacja działa od początku 2000 roku przy Politechnice Warszawskiej. Inicjatywa została wsparta przez grupę znanych firm, których przedstawiciele tworzą Radę Fundacji. Jej cele to m.in. wspomaganie rozwoju naukowego kadry i szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki, wdrażanie nowej wiedzy do dydaktyki oraz rozbudowa i unowocześnianie bazy naukowo-dydaktycznej w Politechnice Warszawskiej poprzez wyposażanie laboratoriów badawczych w nowoczesną aparaturę pomiarową, audiowizualną i informatyczną. Od kilku lat Globema sponsoruje najlepszych, wybranych przez Fundację studentów przygotowujących swoje prace magisterskie.
W Radzie Fundacji zasiada prezes Globemy, Marek Gondzio.

Zapraszamy do współpracy! NAPISZ DO NAS