Aplikuj

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Stanowisko na które aplikujesz

  Twoja wiadomość (opcjonalnie)

  Twoje CV (wymagane)

  List motywacyjny (opcjonalnie)

  Inne pliki

  Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: • Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. • Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. • moje dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych. • Okres przetwarzania moich danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyskał moją dobrowolną, dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. • Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. • W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawa do dostępu do moich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem. • Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. • Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami

  Wpisz poniżej kod z obrazka
  captcha