Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), pragniemy w przejrzysty sposób przekazać poniższe informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji.

Administrator i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024100, kapitał zakładowy: 209.000,00 zł, NIP: 5212743872 („Administrator”).
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub na adres email: gdpr@globema.com.

Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania Twoich danych osobowych – kandydaci do pracy

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

na stanowisko, na które aplikujesz, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata do zatrudnienia, na podstawie przepisów Kodeksu pracy – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest niezbędność takiego przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 litera c) Rozporządzenia) – zaś w pozostałym zakresie na podstawie Twojej zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do Administratora – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia);

jeżeli wyrazisz odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, również do celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, przez okres 6 (sześciu) miesięcy – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia).

W tym celu należy zamieścić w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (CV) oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Globema sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji.”

Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania Twoich danych osobowych – kandydaci do zawarcia umowy cywilnoprawnej

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

na stanowisko, na które aplikujesz, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata do podjęcia współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia) wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do Administratora;

jeżeli wyrazisz odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, również do celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, przez okres 6 (sześciu) miesięcy – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia).

W tym celu należy zamieścić w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (CV) oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Globema sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji.”

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania Twoich danych osobowych – kandydaci do pracy

Podanie przez Ciebie danych osobowych wymaganych przez Administratora zgodnie z Kodeksem pracy jest konieczne oraz niezbędne dla celów związanych z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego przez Administratora oraz uczestniczeniem przez Ciebie w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora na podstawie Twojej zgody, jest dobrowolne.

Informacja o dobrowolności podania Twoich danych osobowych – kandydaci do zawarcia umowy cywilnoprawnej

Podanie przez Ciebie danych osobowych wymaganych przez Administratora w ogłoszeniu rekrutacyjnym jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego przez Administratora. Podanie przez Ciebie ewentualnych dodatkowych danych osobowych, niewymaganych przez Administratora w ogłoszeniu rekrutacyjnym jest dobrowolne.

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów (w tym inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym zakresie):
zaufane podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą rekrutacyjną, kadrową u Administratora;
zaufane podmioty zewnętrzne zapewniające świadczenie na rzecz Administratora administracyjnych, prawnych, audytorskich, jak również informatycznych, hostingowych itp.;
kurierzy i operatorzy pocztowi.

Przysługujące Ci prawa

Kandydatowi do pracy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia. Ponadto kandydatowi do pracy przysługuje prawo do:

cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdej chwili (o ile takie przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie Twojej zgody), co jednakże nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;

dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

usunięcia danych (tylko w określonych Rozporządzeniem sytuacjach, np. gdy nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź były przetwarzane niezgodnie z prawem);

ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (tylko w określonych Rozporządzeniem sytuacjach, np. gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania następuje automatycznie, na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych; bądź gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, a jednocześnie są one potrzebne tej osobie do dochodzenia lub obrony roszczeń);

przenoszenia Twoich danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie Twoisz danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), w tym przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt emailowy pod adresem: gdpr@globema.com lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Globema sp. z o.o., adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas lub zadzwoń pod numer 22 848 73 13.