Skip to main content

Miło nam poinformować, że nasze Centra Rozwoju Oprogramowania rozpoczęły 4 nowe projekty badawczo-rozwojowe. Wykorzystamy sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, rozszerzoną rzeczywistość, Internet rzeczy, a wszystko po to, aby jeszcze lepiej wspierać naszych klientów. Poniżej zamieszczamy krótki przegląd nowych projektów.

GlobIQ

Platforma zbierania danych o przestrzennie rozproszonych obiektach technicznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do rozpoznawania obrazów i mowy.

Celem projektu jest stworzenie platformy informatycznej, wspierającej zbieranie informacji o obiektach majątku (głównie technicznego) rozproszonych w przestrzeni. Co w tym innowacyjnego? GlobIQ będzie umożliwiał pozyskiwanie danych w sposób naturalny, bazujący na komunikacji za pomocą głosu i obrazu. Zebrane informacje będą następnie konwertowane do postaci strukturalnej umożliwiającej dalsze przetwarzanie w specjalizowanych aplikacjach biznesowych. W ramach projektu powstaną 3 rozwiązania dziedzinowe dla energetyki, telekomunikacji oraz służb miejskich.

Platforma będzie składać się z szeregu współpracujących komponentów softwarowych, służących do rozpoznawania obrazów i mowy, ich analizy, interpretacji, konsolidacji oraz konwersji do strukturalnej postaci cyfrowej. Zaawansowane metody, oparte na sztucznej inteligencji, będą uzupełnione szeregiem pomocniczych technik sensorycznych, takich jak: rozpoznawanie kodów kreskowych (dwu i trzy-wymiarowych), rozpoznawanie tekstu pisanego (OCR), elektroniczny pomiar odległości czy GPS.

Algorytmy sztucznej inteligencji

mowa i obraz zamiast zagłębionych formularzy (naturalna komunikacja)

Sztuczne sieci neuronowe

kontekst z z zachowania technika, z modelu sieci, sprzed chwili

Rozszerzona rzeczywistość

sterowanie komendami na e-okularach, tablecie, smartfonie, PC

rozpoznawanie_obrazu

Przykład rozpoznawania obrazu na urządzeniach mobilnych dla branży energetycznej: rozpoznawanie rodzaju zabezpieczenia w skrzynce energetycznej.

ESRS

Inteligentny układ rekonfiguracji sieci nN wraz z systemem wsparcia służb monterskich.
Projekt realizowany przez konsorcjum: PGE Dystrybucja, Apator-Elkomtech i Globema.

Celem projektu jest opracowanie dedykowanego systemu pozwalającego na rozwiązanie dwóch istotnych wyzwań stojących przed Operatorami Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Pierwszym z nich jest ograniczenie strat energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia. Drugim natomiast jest poprawa wskaźników niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców (SAIDI, SAIFI) na sieci niskiego napięcia, które w Polsce są wciąż na stosunkowo wysokim poziomie.

W ramach projektu zintegrowane zostaną aparaty łączeniowe z automatyką zabezpieczeniową posiadającą nowe funkcje. Powstanie także moduł IT dynamicznej optymalizacji pracy sieci elektroenergetycznej. Wspomniane aparaty łączeniowe zostaną połączone z modułem obliczeniowym poprzez urządzenia telemechaniki. Jako medium komunikacyjne, umożliwiające dwukierunkową wymianę informacji pomiędzy systemem a urządzeniami w głębi sieci, będzie wykorzystana łączność radiowa oferowana przez Operatorów Telekomunikacyjnych M2M (Machine to Machine). Dodatkowo zostanie opracowane nowe urządzenie monitorujące pracę złączy kablowych niewyposażonych w telemechanikę. Komunikacja z urządzeniem będzie realizowana z wykorzystaniem wbudowanych w urządzenie modułów opartych o standard LoRa. Informacje z urządzeń będą przekazywane do systemu SCADA.

ESRS pozwoli na połącznie ze sobą istniejącej infrastruktury z modułem optymalizacji układu sieci w celu prowadzenia operacji dynamicznej rekonfiguracji sieci nN, pozwalającej na optymalizację strat energii oraz automatyczne izolowanie fragmentów sieci, w których wystąpiła awaria. Ponadto system umożliwi szybsze usunięcie awarii dzięki aplikacji mobilnej przeznaczonej dla służb monterskich, która umożliwi precyzyjne wskazanie miejsca wystąpienia awarii. Prototyp systemu zaimplementowany zostanie na pilotażowym obszarze w Łodzi.

SORAL

System oceny stanu technicznego i ryzyka awarii linii kablowych SN oparty o badania diagnostyczne wykonywane w trybie offline.
Projekt realizowany przez konsorcjum: Energa Operator i Globema.

Projekt obejmuje opracowanie efektywnego narzędzia oceny stanu izolacji i ryzyka awarii linii kablowych SN. W tym celu wykorzystana zostanie zintegrowana wiedza z pomiarów diagnostycznych, danych technicznych i eksploatacyjnych oraz wyniki prac badawczych. W części badań przemysłowych opracowany zostanie Health Index dla elementów linii kablowych. W badaniach tych wykorzystane zostaną dotychczasowe doświadczenia uzyskane z pomiarów wyładowań niezupełnych w obszarze miasta Elbląga (najdłuższa historia pomiarów w Polsce) oraz wyniki pracy doktorskiej oparte o pomiary w latach 2003-2009.

W ramach prac rozwojowych, w oparciu o Health Indeks, zostanie wykonany prototyp systemu informatycznego do oceny ryzyka wystąpienia awarii w liniach kablowych. Zostanie on zweryfikowany i skalibrowany podczas przeprowadzanych testów w obszarze pilotażowym.

ELGrid 2020

Narzędzie wspomagające (R)ewolucję w prognozowaniu i optymalizacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

ElGrid 2020 to kontynuacja projektu badawczo rozwojowego, którego wynikiem jest autorski system Globemy, pozwalający na znaczące skrócenie czasu potrzebnego na zebranie pełnych danych o zasobach sieciowych oraz na zmniejszenie strat sieciowych o 9-10% w sieciach dystrybucyjnych SN i nN. Oryginalne rozwiązanie osiągnęło etap pilotażowy, jednak dalej rozwijamy jego architekturę, ulepszamy interfejs użytkownika oraz rozszerzamy możliwości prognostyczne. Działania oparte są na opiniach zwrotnych od potencjalnych użytkowników.

Plany rozwoju ElGrid:

  • Przebudowa architektury (skalowalna, PostGIS; model usługowy w chmurze)
  • Nowe przyjazne GUI (GeoPlatform)
  • Narzędzia weryfikacji danych
  • Rozbudowa funkcji obliczeniowych
  • Makrojęzyk
  • Poprawa wydajności i responsywności
mock_elgrid

Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, skierowanego do firm, które otrzymały Seal of Excellence w MŚP Instrument Horyzont 2020.

Projekty są współfinansowane przez:

finansowanie_br