PERN – stały rozwój systemu zarządzania majątkiem sieciowym w modelu Pay-As-You-Go

System SeZaM oparty na platformie GE Smallworld obsługuje ropociągi oraz sieć telekomunikacyjną i energetyczną w PERN.

O projekcie

PERN jest firmą kluczową dla infrastruktury energetycznej Polski, która odpowiada za transport ropy naftowej z Rosji do Polski i Niemiec oraz dystrybucję paliw płynnych na obszarze Polski. Infrastruktura techniczna PERN jest zlokalizowana na terenie całego kraju i obejmuje ropociągi, rurociągi produktowe, magazyny do składowania ropy naftowej oraz sieci elektryczne i sieć światłowodową.

W 2009 roku zarząd PERN zdecydował o wdrożeniu kompleksowego systemu IT do ewidencji i zarządzania majątkiem sieciowym. Zadanie wdrożenia Systemu zostało powierzone Globemie. Inicjalny projekt implementacji systemu SeZaM obejmował wdrożenie aplikacji GE Global Transmission Office bazującej na platformie GE Smallworld oraz ewidencję sieci przesyłowej, magazynów oraz własnej sieci światłowodowej. W kolejnych latach system był rozwijany o kolejne moduły funkcjonalne (zarządzanie pracami w strefach EX i inne) w modelu Pay-As-You-Go.

Spis treści:

PERN S.A. – polskie przedsiębiorstwo, zajmujące się logistyką naftową. Zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych, posiada około 3,5 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz około 1,8 mln m3 na paliwa płynne. Jest strategiczną spółką gwarantującą bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Wyzwania PERN i inicjalne wdrożenie systemu ewidencji i zarządzania majątkiem sieciowym

cele

Cele biznesowe inicjalnego wdrożenia

 • Optymalizacja wykorzystania posiadanego majątku w działalności biznesowej i operacyjnej;
 • Wzrost efektywności prowadzenia gospodarki remontowej opartej o analizę ryzyka i skutków oddziaływania na otoczenie;
 • Minimalizacja czasu reakcji na niespodziewane zdarzenia oraz sprawniejsze prowadzanie akcji usuwania skutków awarii;
 • Zwiększenie rentowności prowadzonej działalności gospodarczej oraz zwiększenie efektywności inwestycji w infrastrukturę rurociągową i pojemności magazynowych;
 • Zapewnienie spójności danych pochodzących z różnych obszarów działalności firmy.
wymagania

Przed systemem zostały postawione szczegółowe wymagania:

Minimalizacja czasu dostępu do informacji o obiektach, urządzeniach i miejscach ich lokalizacji
Wspomaganie prac związanych z eksploatacją sieci
Wymiana danych z ewidencji badań tłokami inteligentnymi oraz analiza wyników
Wsparcie utrzymania sieci światłowodowej
Minimalizacja czasu reakcji na niespodziewane zdarzenia oraz sprawniejsze prowadzanie akcji usuwania skutków awarii
Wyliczanie ilości paliwa do grawitacyjnego opróżniania rurociągów
Wsparcie analityczne dla układów aktywnej ochrony katodowej
wyzwania

Wyzwania związane z wdrożeniem

 • Brak szczegółowego opisu technicznego urządzeń w ówcześnie eksploatowanych systemach;
 • Konieczność połączenia informacji pochodzących z wielu systemów: SCADA, ERP, obiegu dokumentów;
 • Prezentacja danych, w tym połączonych danych pochodzących z kilku systemów, w ujęciu przestrzennym z uwzględnieniem profili ukształtowania terenu i przebiegu rurociągów;
 • Opracowanie metody trójwymiarowej aproksymacji położenia rurociągów z badań inteligentnymi tłokami.

Rozwiązanie – inicjalna architektura systemu SeZaM

gto

Kluczowym elementem systemu SeZaM jest GE Global Transmission Office, renomowane rozwiązanie bazujące na platformie GE Smallworld, wdrożone u wielu operatorów sieci przesyłowych na całym świecie.

swiatlowod

Do zarządzania siecią światłowodową służy aplikacja GE Physical Network Inventory również bazujący na platformie GE Smallworld.

dane

Do systemu zostały wprowadzone dane rurociągów, baz magazynowych i sieci światłowodowej.

awaria

Silne wsparcie uzyskał proces obsługi awarii dzięki odnajdywaniu miejsca w terenie na podstawie wskazań pomiarów reflektometrycznych, wskazywaniu zasobów, które mogły ulec awarii oraz wsparciu wyszukiwania dróg alternatywnych.

kilometraz

W systemie obok geograficznego układu odniesienia można posługiwać się kilometrażem trasowym, dzięki czemu zaimplementowana została segmentacja liniowa oraz przeglądarka anomalii na podstawie danych z badania tłokiem.

modelowanie

Dodanie modelowania wysokości przebiegu rurociągów i prezentacja profili podłużnych rozszerzyły gamę analiz przestrzennych o analizy pojemnościowe czy grawitacyjne opróżnianie rurociągów.

telekomunikacja

W obszarze telekomunikacji wdrożono narzędzia do modelowania zajętości sieci na poziomie włókien światłowodowych, wsparcia automatycznego routowania usług oraz wizualizacji w terenie.

geoportal

Obok danych statycznych załadowanych do systemu z wielu źródeł zewnętrznych i dokumentacji papierowej, podłączono także serwisy mapowe z Geoportalu.

schematy

Bazy magazynowe zostały uzupełnione o schematy wewnętrzne połączone topologicznie z resztą sieci.

integracja

System SeZaM został zintegrowany z systemami SAP i SCADA.

Rozwiązanie – rozwój funkcjonalny systemu SeZaM

Sukces inicjalnego wdrożenie systemu SeZaM spowodał, że stał się on naturalnym kandydatem do realizacji nowych potrzeb i wymagań, które wynikały zarówno ze zmian w otoczeniu biznesowym jak i wewnętrznych decyzji o obejmowaniu i usprawnianiu kolejnych procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.

Potrzeby stymulujące rozwój systemu

 • Uporządkowanie i zarządzanie nieruchomościami oraz służebnością działek na trasach przebiegu rurociągów;
 • Wsparcie procesu remontowego;
 • Usprawnienie obsługi awarii rurociągów i światłowodów;
 • Zarządzanie pojemnościami rurociągów;
 • Poprawa dokładności wyznaczania ilości paliwa na potrzeby obsługi tłoczeń;
 • Poprawa obsługi Stref Zagrożenia Wybuchem – Strefy EX;
 • Zarządzanie wewnętrzną siecią elektroenergetyczną;
 • Włączenie obsługi nowych procesów biznesowych:
  • Odstawienia Urządzeń,
  • Obsługa Uszkodzeń,
  • Obsługa Modernizacji;
 • Wsparcie dla prac realizowanych w terenie, takich jak przeglądy, konserwacje czy diagnostyka;
 • Objęcie systemem przyłączonej spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP).

Rozbudowa systemu SeZaM

Na potrzeby zarządzania działkami i służebnością, remontami, modernizacjami, odstawieniami urządzeń, awariami oraz uszkodzeniami wdrożono dedykowane moduły, które podlegały indywidualnym dostosowaniom do wymogów PERN. Do obsługi stref EX został wykonany specjalny moduł, który musiał spełniać szczególne wymagania w tym zakresie. Na potrzeby zarządzania pojemnością i wyznaczania ilości tłoczonego paliwa wykonano dodatkowo interfejs z Systemem Obsługi Tłoczeń (SOT), zaś na potrzeby zarządzania światłowodami zaimplementowaliśmy system monitorowania włókien. Precyzyjne wyznaczanie pojemności wymagało także rozbudowy bazy danych o informacje związane z objętością urządzeń czy rur pomocniczych wewnątrz obiektów oraz wprowadzenia segmentacji rurociągów na potrzeby uzgodnień z systemem SOT. System SeZaM został przy tym uznany za najbardziej wiarygodne źródło danych niosące informacje o pojemnościach. Z kolej wewnętrzna sieć elektroenergetyczna znalazła swoje odwzorowanie w systemie EL.GIS/Smallworld, wykorzystywanym przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. Model objął sieci SN i nN, a sam system EL.GIS został wdrożony w nieco okrojonej funkcjonalności dostosowanej do potrzeb PERN. Wszystkie trzy rozwiązania, dla przesyłu ropy, telekomunikacji i energetyki zostały zbudowane na tej samej platformie Smallworld, z wykorzystaniem tej samej bazy danych oraz modelu licencyjnego. Dzięki temu rozwiązanie było tańsze w zakupie i jest tańsze w eksploatacji. Dane z poszczególnych obszarów biznesowych są łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych, zaś doświadczenia użytkowników uzupełniają się tworząc wartość dodaną w firmie, a administrowanie tak złożonym rozwiązaniem upraszcza się do jednej platformy ze zintegrowaną bazą danych.

PERN System

Architektura systemu zarządzania majątkiem sieciowym w PERN

Wsparcie prac i pracowników terenowych

Wsparcie prac i pracowników terenowych zostało zrealizowane w osobnym rozwiązaniu klasy Mobile Workforce Management (MWFM) o nazwie GeoTask. Wspiera on działania związane z przeglądami, konserwacją czy diagnostyką urządzeń jak i obsługę Stref EX. GeoTask został zintegrowany z bazowymi aplikacjami GIS na platformie GE Smallworld.

Zlecenia konkretnych prac przygotowywane są w systemie SeZaM, na podstawie zgromadzonych tam informacji. Następnie trafiają one do dysponentów pracujących w aplikacji GeoTask, skąd są rozdzielane, przy wsparciu algorytmów optymalizacyjnych, na poszczególne brygady terenowe. Brygady korzystają z urządzeń przenośnych wyposażonych w czytniki NFC, ułatwiające rejestracje prac na poszczególnych obiektach. Zebrane w terenie informacje wracają do systemu SeZaM, gwarantując tym samym bieżącą aktualizację danych.

geotask mobile and web

Proces inwentaryzacji i wprowadzania danych

Poza implementacją systemu ewidencji sieci wraz z dodatkowymi modułami, wdrożenie w PERN obejmowało również wprowadzenie do systemu danych pochodzących z wielu źródeł. Migracja danych obejmowała:

Budowę trzech modeli sieci w obszarach:

 • Infrastruktury rurowej
 • Infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Infrastruktury energetycznej
Dokumenty dowiązane (arkusze projektowe tras rurociągów, dokumenty aktów prawnych, dokumentacja uzgodnień branżowych)
Dane importowane z CSV (infrastruktura rurociągowa, historyczne pomiary ochrony katodowej, pomiary anomalii tłokiem inteligentnym)
Integrację z SAP w zakresie środków trwałych, urządzeń, zawiadomień
Integrację z systemem SCADA w zakresie odczytu w czasie rzeczywistym wartości sygnałów z systemu telemetrii i wyświetlania ich na mapie
Integrację z System Obsługi Tłoczeń w zakresie precyzyjnego wyznaczania objętości paliw
Mapy wektorowe (mapy zasadnicze, trasowe, schematy technologiczne oraz działki)
Wprowadzenie około 11 milionów atrybutów opisowych obiektów

Korzyści

Wdrożenie systemu SeZaM zapewniło kompleksowe wsparcie i usprawnienie realizacji procesów utrzymania i eksploatacji sieci poprzez:

uporzadkowanie danych

Uporządkowanie danych i zbudowanie topologicznych modeli sieci rurowej, światłowodowej i energetycznej dające:

 • szybki dostęp do aktualnych, danych zarówno z poziomu mapy jak i wyszukiwania atrybutowego, dla wszystkich uczestników procesów
 • możliwość lokalizacji obiektów i zdarzeń w przestrzeni
 • eliminację bądź ograniczenie konieczności pracy z dokumentami papierowymi
integracja systemow

Integrację z innymi systemami (SAP, SCADA, SOT, ONMS), w wyniku której uzyskano:

 

 • wygodny dostęp do kompletu potrzebnych informacji z jednego miejsca
 • możliwość wykonywania przekrojowych analiz i raportów
 • automatyzację prac i podniesienie ich jakości
 • poprawę płynności przebiegu procesów biznesowych
spojnosc danych

Zapewnienie spójności danych i rzetelnej informacji na nich bazujących

wsparcie standaryzacji

Zapewnienie systemowego wsparcia dla standaryzacji procesów

Podsumowanie

Wybór sprawdzonej platformy GE Smallworld, posiadającej wsparcie jednego z największych dostawców rozwiązań dla branż utilities, zagwarantował sukces wdrożenia i ciągły rozwój zapewniający realizację nowych potrzeb biznesowych i wyzwań, które stawały przed przedsiębiorstwem na przestrzeni lat. W trakcie 12-letniej współpracy sprawdziło się podejście Pay-As-You-Go przyjęte w rozwoju systemu. Poszczególne moduły czy integracje były implementowane dopiero wtedy, gdy pojawiały się takie potrzeby biznesowe, wtedy też Zamawiający zaczynał ponosić pierwsze koszty. System SeZaM, obok systemu SAP, ma status systemu krytycznego dla działania PERN S.A.

Chcesz osiągnąć podobne rezultaty?

Przekonaj się, czy rozwiązanie sprawdzi się w Twojej firmie. Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb i umówienia się na pokaz systemu.

22 848 73 13
sales@globema.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

  Poznaj inne historie klientów

  Netia

  Smallworld w Netii – system paszportyzacji na lata

  Jak Smallworld pomógł Netii na przestrzeni 20 lat w rozwoju sieci, zarządzaniu infrastrukturą i wprowadzaniu nowoczesnych usług?

  Smallworld GIS  |   Zarządzanie Majątkiem Sieciowym  |  Telekomunikacja

  Polenergia

  Wsparcie zarządzania majątkiem sieciowym w Polenergii

  Dowiedz się, jak ujednoliciliśmy standard zarządzania siecią u największego w Polsce dystrybutora energii elektrycznej i jak uporządkowaliśmy dane dla 30 obszarów z 11 tysiącami klientów.

  EL.GIS / Smallworld | Zarządzanie Majątkiem Sieciowym | Energetyka

  Umów się z nami na spotkanie, by osiągnąć podobne rezultaty w swojej firmie!