Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie dedykowanego systemu pozwalającego na rozwiązanie dwóch istotnych wyzwań stojących przed Operatorami Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Pierwszym z nich jest ograniczenie strat energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia. Drugim natomiast jest poprawa wskaźników niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców (SAIDI, SAIFI) na sieci niskiego napięcia, które w Polsce są wciąż na stosunkowo wysokim poziomie.

W ramach projektu zintegrowane zostaną aparaty łączeniowe z automatyką zabezpieczeniową posiadającą nowe funkcje. Powstanie także moduł IT dynamicznej optymalizacji pracy sieci elektroenergetycznej. Wspomniane aparaty łączeniowe zostaną połączone z modułem obliczeniowym poprzez urządzenia telemechaniki. Jako medium komunikacyjne, umożliwiające dwukierunkową wymianę informacji pomiędzy systemem a urządzeniami w głębi sieci, będzie wykorzystana łączność radiowa oferowana przez Operatorów Telekomunikacyjnych M2M (Machine to Machine). Dodatkowo zostanie opracowane nowe urządzenie monitorujące pracę złączy kablowych niewyposażonych w telemechanikę. Komunikacja z urządzeniem będzie realizowana z wykorzystaniem wbudowanych w urządzenie modułów opartych o standard LoRa. Informacje z urządzeń będą przekazywane do systemu SCADA. Prototyp systemu zaimplementowany zostanie na pilotażowym obszarze, który zostanie wybrany z obszaru osiedla Retkinia w Łodzi.

ESRS pozwoli na połącznie ze sobą istniejącej infrastruktury z modułem optymalizacji układu sieci w celu prowadzenia operacji dynamicznej rekonfiguracji sieci nN. Przyniesie to korzyści takie jak:

  • dynamiczna rekonfiguracja sieci w celu optymalizacji strat energii
  • automatyczne izolowanie fragmentów sieci, w których wystąpiła awaria – ograniczenie zasięgu awarii
  • szybsze usuwanie awarii dzięki aplikacji mobilnej przeznaczonej dla służb monterskich

System ESRS opracowany zostanie w ramach konsorcjum, którego liderem jest PGE Dystrybucja S.A.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2010. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: PBSE.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8 415 200,88 zł, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 4 466 480,29 zł.