Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Obszarowe prognozowanie produkcji energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii z uwzględnieniem jej wpływu na obciążenia węzłów sieci

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie systemu informatycznego, który wykorzystywany będzie do prognozowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w ujęciu obszarowym z uwzględnieniem przyrostu liczby źródeł energii (turbin, paneli fotowoltaicznych itd.) w czasie oraz wpływu produkcji na sieć energetyczną.

W ciągu ostatnich kilku lat jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju OZE, głównie wiatrowych i fotowoltaicznych, które ze swej natury silnie zależą od warunków meteorologicznych. Różnorodność i liczba tych źródeł stwarzają nowe problemy w działaniu Operatorów Systemów Przesyłowych, Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Operatorów Handlowych. Kluczowe dla tych firm jest prognozowanie produkcji z OZE w różnych horyzontach czasowych i z różną rozdzielczością czasową.

Rzetelne prognozy pozytywnie wpływają na stabilizację rynku energii, planowanie eksploatacji sieci elektroenergetycznych i ich rozwoju, a także są ważnym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności systemu elektroenergetycznego. Są również pomocne dla wzrastającego segmentu prosumentów i klastrów energetycznych. Ponieważ liczba źródeł energii jest znaczna, a ich moc jednostkowa stosunkowo niewielka, nieuzasadnionym ekonomicznie jest stosowanie metod używanych w przypadku farm OZE o większej skupionej mocy.

Aktualnie metody prognozowania odnoszą się zasadniczo do pojedynczych źródeł, a prognoza produkcji jest określana na podstawie punktowych prognoz warunków meteorologicznych. Używanie takich metod jest dość pracochłonne i kosztowne ze względu na konieczność tworzenia modelu predykcyjnego dla pojedynczego źródła oraz ze względu na konieczność pozyskania takiej prognozy meteo. Skutkuje to sytuacją, w której znaczna część (szczególnie małych) źródeł nie jest objęta predykcją. Bazując na tym spostrzeżeniu Globema zaproponowała stworzenie systemu  charakteryzującego się kilkoma innowacyjnymi elementami:

  • obszarowym podejściem do prognozowania produkcji energii z OZE, w horyzontach krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych
  • uwzględnieniem w prognozach produkcji energii ciągłego rozwoju źródeł odnawialnych na poszczególnych obszarach
  • kompleksowym ujęciem źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych pozwalającym na generowanie prognoz z uwzględnieniem różnorodnej struktury wytwórczej na danym obszarze
  • możliwością przypisywania prognoz obszarowych do węzłów sieci dystrybucyjnej 110kV i sieci przesyłowej, pozwalającą na właściwe zarządzanie ruchem i eksploatacją sieci.
Dowiedz się więcej o systemie 4RES

Planowanym efektem końcowym projektu jest system informatyczny przeznaczony dla dwóch zasadniczych grup odbiorców: operatorów systemu energetycznego (OSP i OSD, a także OH i OHT) oraz operatorów instalacji OZE (właściciele farm słonecznych lub wiatrowych, operatorzy mikrosieci, prosumenci).

Przedsięwzięcie jest realizowane w Centrum Rozwoju Oprogramowania Globemy, przy wsparciu ekspertów branżowych oraz dwóch placówek naukowych – Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) oraz Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej (IE PW). Planowane badania przemysłowe, prowadzone będą na obszarze działania jednego z operatorów sieci dystrybucyjnej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, projekt jest realizowany w czterech etapach w okresie 2017-2020, z czego zdecydowana większości prac obejmuje badania przemysłowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2010. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 803 520,38 zł, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 2 739 915,95 zł.

Nasze rozwiązania dla energetyki

iMDC – Mobile Data Collector

iMDC – Mobile Data Collector

Sprawne raportowanie prac w terenie głosem i obrazem, z dokładnym lokalizowaniem

prognozy produkcji energii z OZE

LOBSTER

Topologia niskiego napięcia

Topologia niskiego napięcia

Efektywne zbieranie danych w terenie z asystentem głosowym wspomagane analizą obrazu

locdoc2

LocDoc

Przestrzenna baza dokumentów

SORAL

SORAL

Network Viewer

GE Smallworld GIS

google_portfolio

Google Maps

geotask_portfolio

GeoTask

Zarządzanie Służebnością Przesyłu

Smallworld Electric Office

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4RES – prognozowanie produkcji z OZE