Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Założenia

Projekt SORAL zakłada wytworzenie innowacji produktowej – systemu do monitorowania stanu technicznego i oceny ryzyka awarii eksploatowanych linii kablowych SN w oparciu o pomiary diagnostyczne oraz informacje techniczne i eksploatacyjne. Jego głównym celem jest opracowanie ustandaryzowanej klasyfikacji (Health Index) dla poszczególnych elementów linii kablowych, pozwalającej na określenie ryzyka wystąpienia awarii w związku z pogarszającym się stanem izolacji, a tym samym umożliwienie operatorom sieci przejście od modelu Corrective Maintenance (reagowania w przypadku powstania awarii) do modelu Condition Based Maitenance (strategii opartej na prewencyjnych działaniach zależnych od stanu technicznego linii kablowych SN).

Podstawowe informacje diagnostyczne, pozwalające na ocenę stanu, będą pochodziły z pomiarów tangensa delta (TD) oraz wyładowań niezupełnych (PD). O ile pomiar tego pierwszego pozwala wnioskować o uśrednionym stanie całej badanej linii, o tyle badania PD dostarczają informacji o zjawiskach zachodzących wzdłuż długości kabla, umożliwiając ocenę poszczególnych fragmentów linii kablowej. Nałożenie liniowych pomiarów PD na geograficzną prezentację przebiegu linii w systemie GIS, pozwoli na przestrzenną lokalizację miejsc zagrożonych awarią. Z kolei wartość wyliczonego Health Index będzie podstawą określenia prawdopodobieństwie wystąpienia awarii. Dzięki tym informacjom służby eksploatacyjne przedsiębiorstw energetycznych będą mogły zaplanować modernizacje i remonty linii zarówno w aspekcie czasowym (harmonogram prac) jak i przestrzennym.

Weryfikacja uzyskanych rezultatów projektu będzie prowadzana na danych z badań sieci w Rejonie Energetycznym Elbląg ENERGA Operator oraz na podstawie analizy wybranych kabli zleconej specjalistycznej jednostce naukowej.

Efekty

Wdrożenie przedstawionego powyżej nowego sposobu zarządzania siecią kablową umożliwi:

  • ograniczenie liczby przerw w dostawie energii elektrycznej w obszarach zurbanizowanych
  • poprawę wskaźników SAIDI i SAIFI, a tym samym podniesienie jakości usług dystrybucyjnych
  • ograniczenie kosztów eksploatacji poprzez ograniczenie ilości awarii i kosztów napraw
  • efektywniejsze wykorzystanie środków inwestycyjnych poprzez ograniczanie zakresu inwestycji do ściśle określonych fragmentów sieci o wysokim ryzyku awarii.

Projekt SORAL jest prowadzony w konsorcjum, którego liderem jest ENERGA Operator S.A.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2010. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: PBSE.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 4 577 716,40 zł, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 2 935 800,14 zł.

Dowiedz się więcej o systemie Soral