Rejestracja i ewidencja wniosków (spraw) roszczeniowych i odszkodowawczych

W odpowiedzi na potrzeby klientów Globema wprowadziła do oferty prostą wersję Modułu do zarządzania służebnością przesyłu. Na przestrzeni lat zakres funkcjonalny narzędzia ewoluował, aż do osiągnięcia obecnej formy. Dziś oferowany produkt zaspokaja potrzeby firm z branży sieciowej w zakresie wszechstronnego zarządzania nieruchomościami zlokalizowanymi w pasach przebiegu sieci.

Dotychczas rozwiązanie zostało zaimplementowane w:

 • MPEC Kraków
 • LPEC Lublin
 • MPEC Białystok
 • PGE Dystrybucja Łódź
 • PERN
 • WPEC Legnica
 • Veolia Energia Łódź i Poznań

Główne zadania wspierane przez aplikację:

 Obsługa kosztów

 • rejestracja zobowiązań i należności związanych ze sprawą
 • rejestracja kosztów związanych z prowadzoną sprawą (taksy notarialne, wynagrodzenia rzeczoznawców, opłaty sądowe itd.)
 • rejestracja wysokości odszkodowań oraz zasad i terminów płatności
 • rejestracja kwot roszczeń z tytułu służebności przesyłu
 • szacowanie wartości ustanowienia służebności, na podstawie wprowadzonych średnich cen 1m2 służebności na danym obszarze
sluzebnosc_przesylu2

 Obsługa cyklu życia sprawy

 • zarządzanie statusami wniosków (spraw) roszczeniowych i odszkodowawczych
 • łączenie sprawy z nieruchomością i/lub obiektem sieciowym, umożliwiające lokalizację na mapie obszaru, którego dotyczy dana sprawa
 • rejestrowanie roszczeń wynikających z wniosku
 • rejestrowanie osób powiązanych ze sprawą (wnioskodawcy, pełnomocnicy) i poszczególnymi zdarzeniami (rzeczoznawca majątkowy, notariusz)
 • możliwość dołączenia zeskanowanych dokumentów do zdarzeń w ramach sprawy
 • rejestr dokumentacji związanej z obsługą danej sprawy, pozwalający na rejestrację dowolnych zdarzeń i powiązanych z nimi dokumentów, np. umów, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, aktów notarialnych
 • możliwość wyeksportowania kompletu informacji o sprawie (format XLSX) wraz z załącznikami

 Obsługa służebności

 • możliwość rejestracji szczegółowych informacji o powiązanych prawach służebności gruntowych, w tym służebności przesyłu
 • automatyczne wyszukiwanie obiektów sieciowych (odcinki sieci, komory, stacje, słupy, odcinki linii, złącza), położonych w granicach danej nieruchomości.
 • wsparcie dla automatycznego wyznaczania pasów technologicznych wokół obiektów sieciowych – wskazywanie dokładnej lokalizacji przestrzennej i obliczanie powierzchni
 • hurtowe wyznaczanie pasów technologicznych na wskazanym obszarze pozwalające oszacować sumaryczną powierzchnię i przybliżone koszty ustanawiania tytułów
 • rejestracja statusu nieruchomości zależnie od uregulowania służebności przesyłu, z możliwością ich odmiennej wizualizacji na mapie i filtrowania na liście nieruchomości
 • wyznaczanie listy działek o nieuregulowanej służebności, na których zlokalizowane są obiekty sieciowe objęte modernizacją lub obiekty planowanej sieci

Nasze rozwiązania dla branż sieciowych

iMDC – Mobile Data Collector

iMDC – Mobile Data Collector

Sprawne raportowanie prac w terenie głosem i obrazem, z dokładnym lokalizowaniem

prognozy produkcji energii z OZE

LOBSTER

SymPatia

SymPatia

obliczenia hydrauliczne dla sieci ciepłowniczych i wodociągowych

Topologia niskiego napięcia

Topologia niskiego napięcia

Efektywne zbieranie danych w terenie z asystentem głosowym wspomagane analizą obrazu

locdoc2

LocDoc

Przestrzenna baza dokumentów

SORAL

SORAL

Network Viewer

GE Smallworld GIS

google_portfolio

Google Maps

geotask_portfolio

GeoTask

EC.GIS – zarządzanie zasobami ciepłowniczymi

Zarządzanie Służebnością Przesyłu

Smallworld Gas Distribution Office

Smallworld Global Transmission Office

Smallworld Electric Office

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4RES – prognozowanie produkcji z OZE