Skip to main content

Projekt LOBSTER – wspierający skuteczne zarządzanie Lokalnymi Obszarami Bilansowania – zakończony! 

By 13 marca, 202414 marca, 2024Badania i Rozwój, Energetyka
Lobster podsumowanie projektu

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy realizację projektu badawczo-rozwojowego LOBSTER. Celem projektu było stworzenie rozwiązania wspierającego Operatorów Sieci Dystrybucyjnych oraz inne podmioty, które muszą mierzyć się z wyzwaniami wynikającymi z zarządzaniem energią na danych obszarach, w tym generacją ze źródeł odnawialnych wprowadzaną do sieci.

Jakie były główne cele projektu LOBSTER?

Rosnący udział energii generowanej lokalnie, ze źródeł o małej mocy, w tym z niestabilnych źródeł energii odnawialnej, a także rozwój energetyki prosumenckiej, elektromobilności i możliwości magazynowania energii wpłynęły na zmiany modelu funkcjonowania energetyki od jednokierunkowego przepływu – tj. od elektrowni do odbiorcy, do energetyki rozproszonej o dwukierunkowych przepływach na różnych poziomach napięć.

Zmiana ta spowodowała pojawienie się zapotrzebowania na lokalne bilansowanie energii oraz na różnego rodzaju usługi systemowe realizowane przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz inne podmioty, takie jak klastry czy spółdzielnie energetyczne.

Aby wyjść naprzeciw tym potrzebom Globema zaproponowała stworzenie systemu informatycznego – LOBSTER, wspomagającego zarządzanie energią w lokalnych obszarach bilansowania (LOB-ach).

Lokalne Obszary Bilansowanie (LOB) – czym są i do czego służą?

Lokalne Obszary Bilansowania (LOB) to kontrolowane obszary, które służą analizie i przewidywaniu przepływów energii, biorąc pod uwagę lokalną produkcję i konsumpcję.

Uwzględniają generację z rozproszonych źródeł energii, w tym energii odnawialnej z instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz magazyny energii, a także zapotrzebowanie na energię wraz z infrastrukturą do e-mobilności.

Czym jest i jak działa system LOBSTER?

LOBSTER to system informatyczny, który pozwala obsługiwać Lokalne Obszary Bilansowania (LOB) operatorom systemu dystrybucyjnego (OSD). Umożliwia prowadzenie bilansowania energii na poziomie sieci dystrybucyjnych z uwzględnieniem trzech poziomów napięć NN, SN i WN, w dowolnie zdefiniowanym Lokalnym Obszarze Bilansowania (LOB) oraz w horyzoncie do 14 dni naprzód.

LOBSTER dostarcza też informacji ważnych z punktu widzenia klastrów czy spółdzielni energetycznych i pozwalają im bardziej optymalnie zarządzać energią.

System LOBSTER dostarcza kompletu informacji niezbędnych do bilansowania i nadzoru pracy LOBa, w tym:

 • prognozy produkcji z OZE w danym Lokalnym Obszarze Bilansowania (LOB)
 • prognozy zapotrzebowania na energię w danym LOB
 • plany pracy dla magazynów energii

Prognozy te, wykorzystane przez algorytmy systemu umożliwiają dalej:

 • Wyznaczanie układu pracy sieci pod kątem maksymalizacji produkcji energii z OZE oraz spełnienia ograniczeń systemowych
 • Bilansowanie wewnętrzne LOB (produkcji i zapotrzebowania) i tworzenie bilansu przepływów w węzłach sieci będących stykiem z siecią Operatora Systemu Przesyłowego (OSP)
 • Określenie w horyzoncie 14 dni możliwości technicznych przesłania całej energii wytworzonej w danym LOB
 • Określenie w horyzoncie do 14 dni koniecznych ograniczeń w produkcji wraz z wytypowaniem źródeł, w których ta redukcja powinna zajść.

Jakie korzyści daje system LOBSTER?

LOBSTER z jednej strony wspiera Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) w zarządzaniu energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych wprowadzaną do krajowego systemu energetycznego. Z drugiej strony wspiera podmioty takie, jak klastry energetyczne czy spółdzielnie energetyczne w optymalnym wykorzystaniu i zarządzaniu energią w ramach tych jednostek.

System LOBSTER umożliwia więc:

 • łatwiejszą integrację OZE z sieciami energetycznymi
 • maksymalizację produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach lokalnych obszarów bilansowania
 • optymalne zarządzanie energią w zakresie produkcji, konsumpcji i magazynowania
 • dostarczanie usług systemowych związanych z regulacją zapotrzebowania lub produkcją energii.
 • zapewnienie technicznej wykonalności kontraktów związanych z energią odnawialną
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Energetycznego na szczeblu Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Partnerzy Projektu LOBSTER

Projekt LOBSTER był prowadzony we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM), a także z OSD – firmą Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. oraz ze Słupskim Klastrem Energetycznym (zawiadywanym przez Wodociągi Słupsk).

Projekt był realizowany jako badawczo-rozwojowy i został dofinansowany przez NCBR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z ICM Globema współpracuje od ponad dekady, rozwijając wspólnie także inne innowacyjne rozwiązania tworzone z myślą o energetyce odnawialnej, takie jak system do prognozowania produkcji ze źródeł odnawialnych 4RES czy prognOZEr.

logo icm
logo polenergia
logo wodociągi słupsk

Zapraszamy do zapoznania się z innymi projektami badawczo-rozwojowymi Globemy.