Skip to main content

Rozwiązania IT dla energetyki prosumenckiej

By 10 listopada, 201512 października, 2018Energetyka

W odpowiedzi na trendy rynkowe oraz rozwój energetyki prosumenckiej, Globema opracowała system mGrid, wspomagający sterowanie pracą wewnętrznych sieci energetycznych (mikrosieci). Rozwiązanie to przeznaczone jest głównie dla małych przedsiębiorstw oraz właścicieli domów jednorodzinnych wykorzystujących mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii (OZE).

Wizualizacja aktualnego stanu i sterowanie odbiornikami za pomocą modułów pomiarowo-sterujących

Użytkownik systemu mGrid ma dostęp do wizualizacji bieżącego zapotrzebowania, produkcji oraz poboru energii z sieci elektroenergetycznej. Funkcjonalność ta pozwala na poznanie stanu poszczególnych urządzeń oraz ich wpływu na bieżący bilans zużycia i produkcji energii. Pomiary wykonywane w sieci elektrycznej nieruchomości są prezentowane z podziałem na poszczególne źródła odnawialne oraz opomiarowane odbiorniki.

Zainstalowanie w sieci elektrycznej nieruchomości modułów pomiarowo-sterujących umożliwia zbieranie danych pokazujących bieżący stan pracy odbiorników i źródeł odnawialnych. Moduły te umożliwiają także użytkownikowi systemu sterowanie pracą grup odbiorników lub pojedynczych ważniejszych odbiorników. Tryb pracy według harmonogramu ułożonego przez system pozwala na automatyzację sterowania i precyzyjne wykonywanie ustalonego optymalnego harmonogramu, co uwalnia użytkownika od konieczności ciągłej kontroli i sterowania ręcznego.

12124235256 222352352366

Prognozowanie produkcji energii z OZE na podstawie charakterystyk urządzeń i prognoz pogody oraz prognozowanie zapotrzebowania na energię

Oprócz widoku bieżącego system prezentuje także wykresy przeszłego i przyszłego zapotrzebowania na energię oraz wykres produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Przeszłość jest prezentowana w oparciu o zebrane dane pomiarowe, natomiast przyszłe wartości są wyznaczane przez algorytmy sztucznej inteligencji, wykorzystujące dane historyczne oraz prognozy pogody. Widok przyszłego zapotrzebowania i produkcji pozwala na zaplanowanie prac, które mogą wpłynąć na zużycie produkowanej energii. W widoku tym system prezentuje także listę podpowiedzi ułatwiających układanie takich planów.

Układanie optymalnych grafików pracy odbiorników

Pełniejsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego źródeł odnawialnych możliwe jest przez optymalne sterowanie odbiornikami korzystającymi z tej energii. System mGrid wspiera ten proces poprzez układanie optymalnych harmonogramów pracy odbiorników maksymalizujących wykorzystanie produkowanej energii oraz minimalizujących koszty zakupu energii z sieci.

33542345236 444345346346

Wykonywanie analiz z użyciem raportów i wykresów produkcji, zużycia energii oraz kosztów zakupu i zysków z produkcji energii elektrycznej z OZE

System wyposażony jest w moduł raportowy umożliwiający wykonywanie analiz energetycznych i ekonomicznych. Tworzone za jego pomocą charakterystyki zużycia i produkcji energii elektrycznej są prezentowane w postaci tabelarycznej lub wykresów. W grupie analiz ekonomicznych można sporządzać wykresy kosztów i przychodów. Moduł ten pozwala na określenie stopnia wykorzystania energii odnawialnej oraz określenie zwrotu ze środków zainwestowanych w źródła odnawialne.

Kluczowe funkcjonalności:

 • prognozowanie produkcji energii elektrycznej paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych na podstawie charakterystyk urządzeń oraz prognoz pogody
 • prognozowanie zapotrzebowania odbiorników energii niesterowanych przez system
 • układanie optymalnych harmonogramów pracy odbiorników, dla których możliwe jest przesuwanie czasu pracy, z użyciem metod sztucznej inteligencji
 • wizualizacja aktualnego stanu i sterowanie odbiornikami (włączanie/wyłączanie) za pomocą modułów pomiarowo-sterujących pracujących w sieci WiFi
 • tworzenie raportów i wykresów produkcji oraz zużycia energii
 • analizowanie kosztów zakupu i zysków z produkcji energii elektrycznej z OZE.

Korzyści biznesowe:

 • szybszy zwrot z inwestycji w instalacje OZE dzięki zoptymalizowaniu wykorzystania energii
 • kontrola kosztów zakupu energii i zysków ze sprzedaży energii do sieci
 • wsparcie decyzji dotyczących bieżącego wykorzystania urządzeń dzięki podpowiedziom bazującym na prognozowanej produkcji oraz cenach energii
 • wyeliminowanie konieczności ciągłej kontroli i ręcznego sterowania odbiornikami dzięki modułom pomiarowo-sterującym
 • lepsze wykorzystanie energii z OZE dzięki uproszczeniu układania optymalnych harmonogramów pracy urządzeń.
mGrid na żywo

Zobacz także:

Rozwiązania IT dla energetyki Oprogramowanie dla smart grid
PROGNOZOWANIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE – WYBRANE PROBLEMY