Zarządzanie nieruchomościami w Smallworld GIS

By 18 grudnia, 201428 stycznia, 2015Smallworld, Usługi

W odpowiedzi na potrzeby klientów, pod koniec 2012 roku Globema wprowadziła do oferty prostą wersję modułu do zarządzania służebnością przesyłu. Na przestrzeni lat, zakres funkcjonalny modułu ewoluował, aż do osiągnięcia obecnej formy. Dziś oferowany przez nas produkt zaspokaja potrzeby firm z branży sieciowej w zakresie wszechstronnego zarządzania nieruchomościami zlokalizowanymi w pasach przebiegu sieci.

Główne zadania wspierane przez aplikację

1. Obsługa cyklu życia sprawy

 • Zarządzanie statusami wniosków (spraw) roszczeniowych i odszkodowawczych.
 • Dowiązywanie sprawy do nieruchomości i/lub obiektu sieciowego, umożliwiające lokalizację na mapie obszaru, którego dotyczy dana sprawa.
 • Rejestrowanie roszczeń wynikających z wniosku.
 • Rejestrowanie osób powiązanych ze sprawą (wnioskodawcy, pełnomocnicy) i poszczególnymi zdarzeniami (rzeczoznawca majątkowy, notariusz).
 • Możliwość dołączania zeskanowanych dokumentów do zdarzeń w ramach sprawy.
 • Rejestr dokumentacji związanej z obsługą danej sprawy, pozwalający na rejestrację dowolnych zdarzeń i powiązanych z nimi dokumentów, np. umów, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, aktów notarialnych.
 • Możliwość wyeksportowania kompletu danych Sprawy (format XLSX) wraz z załącznikami, w celu przekazania ich do osoby niebędącej użytkownikiem systemu.

2. Obsługa kosztów

 • Rejestracja zobowiązań i należności związanych ze sprawą.
 • Rejestracja kosztów związanych z prowadzoną sprawą (taksy notarialne, wynagrodzenia rzeczoznawców, opłaty sądowe itd.).
 • Rejestracja wysokości odszkodowań oraz zasad i terminów płatności.
 • Rejestracja kwot roszczeń z tytułu służebności przesyłu.
 • Szacowanie wartości ustanowienia służebności, na podstawie wprowadzonych średnich cen 1m2 służebności na danym obszarze

3. Obsługa służebności

 • Możliwość rejestracji dla każdej nieruchomości szczegółowych informacji o powiązanych prawach służebności gruntowych, w tym służebności przesyłu.
 • Automatyczne wyszukiwanie obiektów sieciowych (odcinki sieci, komory, stacje, słupy, odcinki linii, złącza), położonych w granicach danej nieruchomości.
 • Wsparcie dla automatycznego wyznaczania pasów technologicznych wokół obiektów sieciowych – wskazywanie dokładnej lokalizacji przestrzennej i obliczanie powierzchni.
 • Hurtowe wyznaczanie pasów technologicznych na wskazanym obszarze pozwalające oszacować sumaryczną powierzchnię i przybliżone koszty ustanawiania tytułów.
 • Rejestracja statusu nieruchomości zależnie od uregulowania służebności przesyłu, z możliwością ich odmiennej wizualizacji na mapie i filtrowania na liście nieruchomości.
 • Wyznaczanie listy działek o nieuregulowanej służebności, na których zlokalizowane są obiekty sieciowe objęte modernizacją lub obiekty planowanej sieci.

Automatyczne znajdowanie obiektów sieciowych w obrębie wybranej działki. 

222243535235

Wyznaczenie pasów technologicznych w zależności od średnicy odcinków

3335345346346

Case study

453763746768

 Referencje

Rozwiązanie zostało zaimplementowane w:

 • MPEC Kraków,
 • LPEC Lublin,
 • MPEC Białystok,
 • PGE Dystrybucja Łódź,
 • PERN,
 • *WPEC Legnica,
 • *Dalkia Łódź i Poznań.

*w trakcie wdrożenia

W przypadku zainteresowania wdrożeniem modułu Nieruchomości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.
Bartłomiej Szymaniak, tel. kom.: +48 728 864 900